Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2567132

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 3 października 2018 r.
I SA/Bk 82/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. oraz odsetek za zwłokę od należnych zaliczek na ten podatek postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę K. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) grudnia 2017 r., wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. oraz odsetek za zwłokę od należnych zaliczek na ten podatek.

W dniu 21 września 2018 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), pełnomocnik skarżącego wywiódł skargę kasacyjną od ww. wyroku.

Złożony środek odwoławczy podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W niniejszej sprawie odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi spółki w dniu 21 sierpnia 2018 r. (k. 182). Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej dobiegł więc końca z upływem 20 września 2018 r., natomiast skarga kasacyjna od tego wyroku wywiedziona została przez pełnomocnika strony 21 września 2018 r. (data nadania przesyłki listowej - k. 195), tak więc z przekroczeniem ustawowego terminu.

Stosownie do treści art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu W opisanej sytuacji Sąd zobligowany był do odrzucenia skargi kasacyjnej jako spóźnionej, o czym orzekł na podstawie przywołanego art. 178 cytowanej ustawy procesowej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.