Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3000595

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 21 lutego 2018 r.
I SA/Bk 770/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz.

Sędziowie WSA: Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.), Andrzej Melezini.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 lutego 2018 r. sprawy ze skargi A. Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od września 2013 r. do lutego 2014 r. oraz określenia obowiązku zapłaty podatku wynikającego z faktur wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług za okresy od października 2013 r. do lutego 2014 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.