Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029731

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
I SA/Bk 721/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi R. Sp. z o.o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) kwietnia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za II, III i IV kwartał 2011 r. postanawia oddalić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 30 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, oddalił skargę R. Sp. z o.o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) kwietnia 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za II, III i IV kwartał 2011 r.

W dniu (...) marca 2016 r. skarżąca Spółka wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie. W uzasadnieniu wskazała, że nie złożyła wniosku o uzasadnienie wyroku i jego doręczenie, w terminie 7 dni od jego ogłoszenia, bowiem nie posiadała wiedzy o jego ogłoszeniu. Wskazała, że została poinformowana o terminie rozprawy zaplanowanej na dzień 22 grudnia 2015 r., jednakże prezes zarządu nie mógł w niej uczestniczyć. Jednakże po rozprawie prezes zarządu kontaktował się z sekretariatem Sądu, gdzie uzyskał informację, że wyrok nie został wydany. Prezes zarządu był przekonany, że w sprawie zostanie wyznaczony kolejny termin rozprawy. O fakcie ogłoszenia wyroku w dniu 30 grudnia 2015 r., skarżąca Spółka dowiedziała się dopiero w marcu, uzyskując pismo wyjaśniające z Sądu. Spółka podkreśliła, że gdyby wiedziała że ogłoszenie wyroku zostało odroczone, na pewno złożyłaby wniosek w ustawowym terminie o jego uzasadnienie i doręczenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) - w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Ostatnim dniem terminu, w którym strona skarżąca mogła skutecznie złożyć wniosek o uzasadnienie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie był 7 stycznia 2016 r.

W ocenie Sądu bezzasadne jest żądanie skarżącej Spółki dotyczące przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia.

W tym miejscu podkreślić należy, iż w aspekcie art. 86 i 87 p.p.s.a., warunkiem przywrócenia uchybionego terminu do dokonania określonej czynności jest spełnienie się łącznie trzech przesłanek, a mianowicie: wniesienia przez stronę wniosku o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przeszkody, która uniemożliwiła jej dochowania terminu, dokonanie jednocześnie czynności, której w zakreślonym terminie nie dokonano, oraz uprawdopodobnienie, iż uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony. Strona nie jest obowiązana w postępowaniu o przywrócenie terminu do udowodnienia braku swej winy wystarczy bowiem uprawdopodobnienie powyższej okoliczności. Niemniej jednak, w ocenie Sądu, skarżąca Spółka nie uprawdopodobniła, że niedochowanie terminu było przez nią niezawinione.

Nie ulega wątpliwości, iż od strony postępowania należy oczekiwać i wymagać szczególnej staranności w zakresie prowadzenia swych spraw. W tym też kontekście należy oceniać przesłankę braku winy w uchybieniu terminu. Kryterium braku winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej, przywrócenie terminu nie jest bowiem dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Brak winy w uchybieniu terminu można przyjąć tylko wtedy, gdy strona nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Powszechnie przyjmuje się, iż przy ocenie braku winy, jako przesłance przywrócenia terminu procesowego, uchybionego przez stronę dotkniętą nawet ciężkim schorzeniem (inwalidztwo) nie można rezygnować z wymagania należytej staranności człowieka przejawiającego dbałość o swe własne życiowo ważne sprawy (vide: postanowienie Sądu Najwyższego, sygn. akt. II UKN 667/98, opubl. OSNP-wkł. 1999/8/6; wyrok NSA O/Z w Katowicach z dnia 28 grudnia 2000 r., sygn. akt I SA/Ka 1781/99, opubl. w bazie orzecznictwa LEX nr 47160).

W przedmiotowej sprawie, w ocenie Sądu, skarżąca Spółka nie dołożyła wymaganej, w tego typu sytuacjach, miary staranności. Wskazać przede wszystkim należy, iż Spółka została skutecznie zawiadomiona o terminie rozprawy w dniu 3 listopada 2015 r. (k. 81 akt), w którym to zawiadomieniu wyraźnie wskazano, że jej obecność na rozprawie nie jest obowiązkowa i niestawiennictwo strony nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. Dodatkowo, powyższe zawiadomienie zawierało szczegółowe pouczenie o zasadach sporządzania uzasadnień wyroków przez sądy administracyjne, zarówno w sytuacji oddalenie skargi jak i jej uwzględnienia. Tym samym skarżąca Spółka została pouczona w jakim terminie powinna złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, w sytuacji oddalenia skargi.

Podnoszone przez skarżącą Spółkę okoliczności, w szczególności nagły wyjazd prezesa zarządu uniemożlwiający uczestnictwo na rozprawie w dniu 22 grudnia 2015 r. oraz brak wiedzy o odroczeniu publikacji orzeczenia na dzień 30 grudnia 2015 r. nie mogą stanowić okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w ustawowym terminie. Jak wskazano powyżej, obecność przedstawiciela skarżącej Spółki na rozprawie nie była obowiązkowa i nie wstrzymywało to rozpoznania sprawy, jednakże skoro nikt nie reprezentował skarżącej Spółki na rozprawie, to stronę postępowania obciąża fakt, że nie posiadała wiedzy o odroczeniu terminu publikacji orzeczenia. Nie uczestnicząc w rozprawie Spółka powinna się liczyć z możliwością publikacji orzeczenia w późniejszym terminie. Sam kontakt telefoniczny z sekretariatem wydziału, który właściwie poinformował skarżącą Spółkę że w sprawie wyrok nie został wydany, nie może stanowić usprawiedliwienia nie złożenia w terminie wniosku o uzasadnienie wyroku. Strona należycie dbająca o własne interesy powinna poczynić starania celem ustalenia jaka była przyczyna nie wydania orzeczenia bezpośrednio po zakończeniu rozprawy w dniu 22 grudnia 2015 r., czy w sprawie nastąpiło odroczenie rozprawy czy też jedynie publikacja orzeczenia, czego w niniejszej sprawie nie uczyniła. Spółka ograniczyła się do jednokrotnego kontaktu z sekretariatem wydziału, nie dopytując się z jakich przyczyn wyrok nie został wydany. Dopiero po upływie blisko 3 miesięcy Spółka wystąpiła do Sądu z zapytaniem co się dzieje w jej sprawie (w dniu 9 marca 2016 r., k. 93 akt) i po uzyskaniu stosowanej informacji wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu od złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Takie postępowanie Spółki nie może świadczyć, że należycie dbała o własne interesy, nie może również stanowić usprawiedliwienia nie złożenia w terminie wniosku o uzasadnienie i doręczenie wyroku oddalającego skargę.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o art. 86 i 87 i art. 141 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.