Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1667002

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 17 marca 2015 r.
I SA/Bk 665/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału I: Tomasz Oleksicki, po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) października 2014 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy naliczenia i wypłaty oprocentowania od nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w nieujawnionych źródła przychodów za 2003 rok postanawia - odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

R. P. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych podając, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze współmałżonką I. P. oraz dziećmi N. P. ((...) lat) i N. P. ((...) lat). Źródło miesięcznego utrzymania rodziny stanowi dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 8.000 zł uzyskiwany przez R. P. I. P. jest osobą bezrobotną, pozostającą na utrzymaniu małżonka. W skład majątku skarżącego wchodzi: dom szeregowy o powierzchni (...) m2 oraz samochody osobowe marki (...) (...) (...) i (...) serii (...). Wnioskodawca jest zadłużony z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 5.000 zł. Skarżący nie posiada zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych (k. 24 - 26).

Pismem z dnia 5 lutego 2015 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wezwał R. P. do złożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, oświadczenia, w którym należało wskazać: ponoszone miesięczne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem skarżącego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, z jednoczesnym podaniem wysokości poszczególnych wydatków; nazwę i siedzibę przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę, ilość osób zatrudnionych we wzmiankowanej firmie oraz przedmiot jej działalności; wysokość dochodu uzyskanego za okres trzech ostatnich miesięcy z tytułu prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej, z wyszczególnieniem wysokości dochodu przypadającej na poszczególne miesiące; czy I. P. jest zarejestrowana w urzędzie pracy i czy otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, należało wskazać jego miesięczną wysokość. Dodatkowo wnioskodawca został zobowiązany do nadesłania: dokumentów określających wysokość dochodów osiągniętych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za okres trzech ostatnich miesięcy; wyciągów z rachunków bankowych wnioskodawcy i jego współmałżonki oraz prowadzonego przedsiębiorstwa za okres trzech ostatnich miesięcy; dokumentów poświadczających wysokość zaciągniętych kredytów oraz miesięczną wysokość spłacanych rat tych zobowiązań; odpisów zeznań podatkowych wnioskodawcy i jego żony za 2014 r.; dokumentów poświadczających fakt zarejestrowania I. P. w urzędzie pracy; rachunków i faktur dokumentujących wysokość miesięcznych wydatków ponoszonych przez skarżącego oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (k. 23).

Wezwanie zostało doręczone prawidłowo dnia (...) lutego 2015 r. (k. 29), pomimo upływu zakreślonego w nim siedmiodniowego terminu wnioskodawca nie ustosunkował się do jego treści, nie nadesłał również wymaganych dokumentów.

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Na wnioskodawcy spoczywa ciężar dowodu, a w szczególności obowiązek wykazania braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. W tym stanie rzeczy rozstrzygnięcie sądu w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę. (vide: J. Tarno, Prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 504; B. Dauter i inni, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005, s. 592).

W złożonym oświadczeniu R. P. wykazał iż, wysokość miesięcznego dochodu czteroosobowej rodziny stanowi kwota 8.000 zł (dochód z tytułu prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej). Majątek skarżącego stanowi: dom szeregowy o powierzchni (...) m2 oraz samochody osobowe marki (...) (...) (...) i (...) serii (...). Wnioskodawca nie posiada zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych.

Przedstawione powyżej dane w zestawieniu z brakiem odpowiedzi R. P. na cytowane wezwanie z dnia 5 lutego 2015 r., uniemożliwiają pełną ocenę sytuacji majątkowej jego rodziny, a w konsekwencji pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Wobec powyższych okoliczności należało stwierdzić, iż R. P. nie wykazał w sposób przekonywujący, iż faktycznie znajduje się w sytuacji materialnej, która skutkuje, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w sprawie niniejszej.

Z przyczyn wskazanych powyżej, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.