Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632050

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 13 marca 2019 r.
I SA/Bk 639/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 13 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) września 2018 r. Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za II, III, IV kwartał 2013 r. oraz określenia podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ustawy VAT za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2013 r. postanawia odrzucić skargę.,

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca E. P. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) września 2018 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz określenia podatku do zapłaty.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 20 listopada 2018 r. Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 9.459 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 23 listopada 2018 r. (k. 18 akt sądowych).

W wyznaczonym terminie Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego, co wynika z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu w dniu 19 lutego 2019 r. (k. 23).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako "p.p.s.a.") sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Pełnomocnik Skarżącej został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania tego obowiązku. W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, Skarżąca nie dopełniła powyższego obowiązku, co w konsekwencji uniemożliwiło nadanie skardze dalszego biegu i czyniło koniecznym jej odrzucenie.

Z tych względów, Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.