Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840453

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 26 listopada 2015 r.
I SA/Bk 638/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko.

Sędziowie: WSA Małgorzata Roleder (spr.), NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 listopada 2015 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.