Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029727

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
I SA/Bk 60/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału I: Tomasz Oleksicki, po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) listopada 2015 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej przyznania pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2015 r. postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

J. M. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych podając, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z bratem J. K. oraz siostrą Z. K. Źródło miesięcznego utrzymania rodziny stanowią: renta skarżącej w wysokości 757,21 zł; emerytura J. K. - 907,23 zł oraz emerytura Z. K. w kwocie 965,38 zł. Wydatki rodziny wnioskodawczyni to: kredyty, pożyczki, lekarstwa, żywność, gaz, buty, ubranie, pasza. W skład majątku J. M. wchodzi: dom o powierzchni (...) m2 (bez prądu i wody bieżącej), nieruchomość rolna o powierzchni (...) ha, las o powierzchni (...) ha, stodoła, ciągnik rolniczy z (...) r. Skarżąca nie posiada zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych, jest zadłużona z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wnioskodawczyni od

(...) r. ma odciętą energię elektryczną (k. 16 - 17).

W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego z dnia 2 marca 2016 r. (k. 109) wnioskodawczyni oświadczyła, że uprawia żyto, owies i pszenżyto, powierzchnia orna prowadzonego gospodarstwa rolnego wynosi (...) ha. Posiadane maszyny rolnicze i ciągnik są wyeksploatowane. Skarżąca wyszczególniła wydatki związane z prowadzoną produkcją rolną, w tym: orka 350 - 370 zł za hektar (2.220 zł za 6 ha); bronowanie - 400 zł za hektar (2.400 zł za 6 ha); opryski - 150 zł za hektar (900 zł za 6 ha); koszenie zboża 380 - 400 zł za hektar (2.400 za 6 ha); belowanie słomy - 4.730 zł; koszty nawozów łącznie 2.550 zł; koszenie łąki - 2.550 zł; obornik - 2.550 zł. J. M. nie osiąga dochodu miesięcznego, bowiem nie prowadzi produkcji mleka, natomiast na dochód z tytułu hodowli cielaków trzeba czekać 3,5 - 4 lata. Wnioskodawczyni nie otrzymała dopłat unijnych za 2015 r. Wyszczególnione wydatki związane z utrzymaniem własnym rodziny to: gaz - 100 zł; telefon - 100 zł; lekarstwa 1.000 - 1.500 zł; żywność - 3.000 zł; opał - 4.250 zł; buty i ubrania - 1.800 zł. Z. K. jest osobą niezdolną do s.e. na t. (k. 111- 112).

Do akt sprawy J. M. dołączyła: rachunki i faktury za okres luty 2013 r. - grudzień 2015 r. dokumentujące ponoszone wydatki (k. 18 - 29; k. 35 - 44; k. 46 - 60; k. 62 - 105; k. 115; k. 117 - 119; k. 121 - 138); dokumenty dotyczące zadłużenia kredytowego oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek (k. 30 - 31; k. 45; k. 61; k. 141; k. 120); protokół z dnia (...) sierpnia 2015 r. dot. określenia wysokości szkód w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (k. 32 - 34); wyrok z dnia (...) lipca 1999 r. (k. 135); dokumenty potwierdzające wysokość emerytur i renty (k. 139); faktura ze sprzedaży płodów rolnych (k. 140).

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanym przypadku J. M. dowiodła, iż nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w sprawie niniejszej.

Należy bowiem stwierdzić, iż w złożonym oświadczeniu wnioskodawczyni wskazała, iż miesięczny dochód jej rodziny wynosi 2.629,82 zł (emerytury i renta). Dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie ma charakteru stałego, skarżąca nie prowadzi bowiem produkcji mleka (z uwagi na odcięcie energii elektrycznej), natomiast zysk z tytułu hodowli bydła mięsnego uzyskiwany jest dopiero po 3,5 - 4 latach. Wnioskodawczyni ponosi koszty utrzymania domu oraz gospodarstwa rolnego. Majątek skarżącej stanowi niewielki dom, nieruchomość rolna o powierzchni (...) ha, las o powierzchni (...) ha oraz stare i zużyte maszyny rolnicze. Skarżąca od (...) r. nie ma w domu energii elektrycznej, z uwagi na istniejące zadłużenie. Nadto jej rodzina ma zaciągnięte liczne kredyty, gdyż osiągane dochody nie wystarczają na bieżące utrzymanie.

Nie bez znaczenia dla oceny zasadności wniosku wnioskodawczyni pozostaje również fakt, że w innej sprawie toczącej się przed tut. Sądem (sygn. akt I SA/Bk 1283/15) J. M. korzysta z przyznanego postanowieniem z dnia 3 lutego 2016 r. zwolnienia od kosztów sądowych. Sytuacja skarżącej na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy nie uległa zmianie czy też istotnej poprawie, dlatego też zasadnym było również w niniejszej sprawie zwolnić wnioskodawczynię od kosztów sądowych.

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu rodziny wnioskodawczyni, w zestawieniu z brakiem zgromadzonych oszczędności pozwalają na stwierdzenie, iż J. M. nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów sądowych w sprawie niniejszej.

Z przyczyn wskazanych powyżej, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.