I SA/Bk 596/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582178

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 listopada 2018 r. I SA/Bk 596/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 listopada 2018 r. wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi D. T. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty kar pieniężnych postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Sądu na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) sierpnia 2018 r., wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji określającej wysokość odmowy rozłożenia na raty zapłaty kar pieniężnych, Skarżący wniósł o wtrzymanie jej wykonania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie ze względu na charakter będącego przedmiotem zaskarżenia do Sądu rozstrzygnięcia, tj. decyzji odmawiającej rozłożenia na raty zapłaty kar pieniężnych.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: "p.p.s.a."), Sąd może wstrzymać wykonanie aktu administracyjnego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z ugruntowanego stanowiska doktryny, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych - które w pełni podziela Sąd rozpatrujący wniosek złożony w niniejszej sprawie - wynika, że przedmiotem wstrzymania wykonania mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Innymi słowy, problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy właściwego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i na mocy których zostają na niego nałożone określone obowiązki, oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony. Co do zasady przymiotu wykonalności nie będą więc miały decyzje odmawiające stwierdzenia lub przyznania określonych praw lub obowiązków albo decyzje, które nie wywołują określonych skutków materialnoprawnych (zob. np. B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz do art. 61, WK 2016, Lex 498515 oraz np. postanowienia NSA z dnia 10 maja 2012 r. sygn. II FZ 358/12, LEX nr 1166138; z dnia 11 maja 2017 r. sygn. II FZ 161/17, opubl. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych)

W związku z powyższym nie każdy akt administracyjny kwalifikuje się do tak rozumianego wykonania i w związku z tym nie każdy wymaga wykonania. Wstrzymanie wykonania dotyczy zaś sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne, nadające się do egzekucji. Skutków takich, ponad wszelką wątpliwość, nie wywołuje decyzja odmawiająca rozłożenia na raty zapłaty kar pieniężnych. Tego typu rozstrzygnięcie nie jest aktem administracyjnym podlegającym wykonaniu i nie prowadzi do podjęcia przez organy jakichkolwiek działań, których wstrzymania można byłoby się domagać. Skutki materialnoprawne wynikają z decyzji nakładających na Skarżącego kary pieniężne i to one podlegają wykonaniu. Wstrzymanie wykonania tych kar było możliwe w postępowaniu związanym z kontrolą tych decyzji.

W tych okolicznościach Sąd uznał za zasadne odmówić udzielenia ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, o czym orzekł w oparciu o art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.