Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978256

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 3 lutego 2016 r.
I SA/Bk 589/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ze skargi J. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) grudnia 2014 r. Nr (...) w przedmiocie zaliczenia nadpłaty z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na 2007 r. na poczet zaległego zobowiązania w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2010 i 2011 r. postanawia przywrócić skarżącemu J. B. termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 23 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 23 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę J. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z (...) grudnia 2014 r. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na 2007 r. na poczet zaległego zobowiązania w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2010 i 2011 r. Skarżący, mimo prawidłowego pouczenia, nie uczestniczył w posiedzeniu, na którym dokonano publikacji wyroku.

W piśmie z 20 stycznia 2016 r. (data nadania w placówce pocztowej) Skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku zapadłego w sprawie. Wskazał, że nie dochował wymaganego prawem terminu, gdyż w trybie nagłym, został umieszczony bez zgody w szpitalu psychiatrycznym, gdzie przebywał w okresie od 29 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r. Skarżący do wniosku dołączył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 23 grudnia 2015 r. oraz kartę informacyjną z pobytu w szpitalu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważy (, co następuje.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Oprócz złożenia wniosku w tej kwestii, warunkiem przywrócenia uchybionego terminu do dokonania określonej czynności jest również łączne spełnienie następujących przesłanek. Mianowicie pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Nadto strona ma obowiązek uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak jej winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 ww. ustawy).

W ocenie Sądu okoliczności wskazane we wniosku uprawdopodobniają brak winy strony w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Z akt sprawy wynika, że Skarżący w okresie od 29 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r. przebywał w szpitalu, a zatem nie mógł skutecznie wystąpić w terminie z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie wyroku. Jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu został złożony z zachowaniem 7 dniowego terminu od ustania przyczyny uchybienia terminu - zakończenia pobytu w szpitalu. W związku z powyższym uznano, że istnieją podstawy do wnioskowanego przywrócenia terminu.

Orzeczono więc jak w sentencji postanowienia, w oparciu o przepis art. 86 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.