Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978253

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 10 lutego 2016 r.
I SA/Bk 56/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 lutego 2016 r. sprawy ze skargi P. T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) lutego 2012 r. Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) postanawia podjąć zawieszone postępowanie w sprawie niniejszej, albowiem ustały przyczyny zawieszenia wskazane w postanowieniu Sądu z dnia 7 sierpnia 2012 r.,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.