Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029710

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 5 maja 2016 r.
I SA/Bk 545/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi E. S. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) marca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na 2012 rok postanawia: zawiesić postępowanie sądowe w sprawie.,

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący E. S. zmarł w dniu (...) marca 2016 r. w miejscowości P. Fakt ten wynika z dokumentu, tj. skróconego odpisu aktu zgonu dołączonego do akt sprawy (k.114).

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony. Nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego - art. 124 § 3 ww. ustawy. Powyższe unormowanie wskazuje, że śmierć osoby fizycznej w toku postępowania przed sądem administracyjnym stanowi przeszkodę w jego kontynuowaniu tylko w takim przypadku, gdy przedmiotem procesu będą prawa lub obowiązki, które przechodzą na następców prawnych. Wówczas musi nastąpić zawieszenie postępowania, a następnie jego kontynuacja z udziałem następców prawnych.

Przedmiot niniejszego postępowania dotyczy przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na 2012 rok, a zatem jego następcy prawni legitymują się interesem prawnym do występowania przed sądem administracyjnym w tejże sprawie. Zawieszenie postępowania przed sądem administracyjnym w razie śmierci spadkodawcy ma na celu umożliwienie następcom prawnym zmarłego udziału w tym postępowaniu i skorzystanie z uprawnień kształtujących dalszy przebieg postępowania, tj. takich samych uprawnień, jakimi dysponował poprzednik prawny. Do czasu zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych E. S. postępowanie w niniejszej sprawie należało więc zawiesić.

Mając na uwadze powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji postanowienia z mocy art. 124 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.