Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2074948

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 6 lipca 2016 r.
I SA/Bk 538/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 6 lipca 2016 r. z urzędu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej wydanej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt I SA/Bk 538/16 w ten sposób, że błędnie określone nazwisko skarżącej "C." zastąpić prawidłowym nazwiskiem "C.".

Uzasadnienie faktyczne

W postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt I SA/Bk 538/16 zaistniała oczywista omyłka pisarska, polegająca na błędnym przytoczeniu nazwiska skarżącej "C." podczas gdy prawidłowe nazwisko skarżącej, co wynika z akt sprawy, brzmi "C.". W związku z powyższym, należało z urzędu sprostować powyższą omyłkę pisarską. Podkreślić należy, że powyższe zmiany w żaden sposób nie wpływają na zgodność z prawem wydanego orzeczenia.

Powyższe wskazuje, iż omyłki Sądu nie budzą wątpliwości. Stąd też na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.