Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817106

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
I SA/Bk 519/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.).

Sędziowie: NSA Grażyna Gryglaszewska, WSA Marek Leszczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi T. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.