Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2074942

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 15 lipca 2016 r.
I SA/Bk 510/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału I: Tomasz Oleksicki, po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata Z. P. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) sierpnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2012 postanawia - przyznać adwokatowi Z. P. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości 166,05 zł (sto sześćdziesiąt sześć 05/100 złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyznał J. B. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Stosownie do powyższego Okręgowa Rada Adwokacka w B. wyznaczyła do prowadzenia niniejszej sprawy adwokata Z. P. (k. 84).

Adwokat Z. P. wniósł o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 grudnia 2013 r. oddalającego skargę J. B. oświadczając, że koszty tego zastępstwa nie zostały opłacone w jakiejkolwiek części (k. 86 - 87).

Na wstępie należy podnieść, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801) i z tym dniem rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm.) przestało obowiązywać. Jednakże wyrokiem z dnia 11 grudnia 2015 r. (a więc jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.) sygn. akt II FSK 1652/14 NSA oddalił skargę kasacyjną J. B.

W związku z powyższym rozpatrywany wniosek o przyznanie wynagrodzenia należało rozpoznać na starych zasadach.

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W niniejszej sprawie wartość przedmiotu sprawy wynosi 1.456 zł (k. 7).

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461, tekst jednolity) - w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji stawka minimalna za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej, jeżeli sprawy nie prowadził ten sam adwokat w drugiej instancji, wynosi 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, nie mniej niż 120 zł. Stosownie zaś do pkt 1a tego paragrafu w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę minimalną oblicza się na podstawie § 6 cytowanego rozporządzenia.

W niniejszej sprawie wartość przedmiotu sprawy wynosi 1.456 zł, w związku z tym zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu stawka minimalna w niniejszej sprawie wynosi 180 zł, zaś stawka za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej wynosi 135 zł (75% stawki minimalnej). Stawkę tę zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23%), co w konsekwencji daje kwotę 166,05 zł.

Mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter przedmiotowej sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia należy uznać, że kwota 166,05 zł wynagrodzenia jest adekwatna do jego udziału w niniejszym postępowaniu.

W tej sytuacji, stosując przepisy art. 250 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, pkt 1 lit. a, § 6 pkt 2 oraz § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie..., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.