Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722648

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 25 września 2019 r.
I SA/Bk 500/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. M. w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) lipca 2019 r., (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu ciężarowego postanawia

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić stronie skarżącej - A. K. M. w B. uiszczony wpis w wysokości 100 (stu) zł,

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą A.M. w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) lipca 2019 r., Przewodniczący Wydziału wydał zarządzenie wzywające stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł i do usunięcia braków formalnych skargi, przez: złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (statut, odpis KRS lub inny dokument). W przypadku niedopełnienia tych obowiązków w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia przewidziany został rygor odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie Sądu zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej 10 września 2019 r. Strona skarżąca w wymaganym terminie uiściła wpis, nie złożyła natomiast dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej.

W związku z nieuzupełnieniem ww. braku formalnego skargi, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - p.p.s.a.), Sąd zobligowany był do odrzucenia złożonej skargi, o czym orzeczono w pkt 1 sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. (pkt 2 sentencji postanowienia).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.