Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2646045

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
I SA/Bk 48/19
Dotacje na uczniów przedszkoli.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Anna Dziemianowicz, Paweł Janusz Lewkowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi A. Ś. prowadzącej Przedszkole Niepubliczne (...) w Z. na czynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie wypłacenia dotacji oświatowej w niepełnej wysokości w miesiącach listopadzie i grudniu 2018 r.

1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności,

2. zasądza od Burmistrza Miasta Z. na rzecz skarżącej A. Ś. kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

A. Ś. (dalej powoływana także jako Skarżąca) prowadzi Przedszkole Niepubliczne "J." w Z. i z tego tytułu, zgodnie z przepisami, otrzymuje dotacje oświatowe na dzieci będące uczniami przedszkola. Przedszkole prowadzone przez Skarżącą za listopad 2018 r. otrzymało w dniu (...) listopada 2018 r. przelew na łączną kwotę 28.907,58 zł tytułem dotacji oświatowej. Na tę kwotę składała się dotacja w wysokości 16.733,10 zł na dzieci bez niepełnosprawności, 12.855,63 zł na dzieci z autyzmem, kwota 1.617,53 zł na dziecko z afazją oraz potrącenie w wysokości 2.298,68 zł. Z kolei za grudzień 2018 r. Skarżąca otrzymała przelew na łączną kwotę 24.363,18 zł, na którą to kwotę składały się dotacja na dzieci bez niepełnosprawności - 10.612,80 zł, dotacja na troje dzieci z autyzmem 12.855,63 zł, dotacja na dziecko z afazją 894,75 zł.

Skarżąca, powołując się na art. 47 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, dalej powoływana jako u.f.z.o.) w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na czynność Burmistrza Miasta Z. niewypłacenia należnej dotacji w pełnej, należnej wysokości. Skarżącej czynności zarzuciła naruszenie:

- art. 17 ust. 3 u.f.z.o., poprzez niewypłacenie dotacji na uczniów przedszkola za listopad i grudzień 2018 r. w pełnej wysokości pomimo obowiązku wynikającego w ww. przepisu ustawy oraz złożenia wniosku o udzielenie dotacji do dnia 30 września 2017 r. i miesięcznych informacji o liczbie uczniów; art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm., dalej zw. jako u.f.p.) poprzez nieuprawnione dokonanie potrąceń z dotacji bez zgody i wiedzy uprawnionego beneficjenta dotacji; art. 6 k.p.a., poprzez brak działania organu na podstawie przepisów prawa i rażące naruszenie w czynności przepisów m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, art. 7 k.p.a. poprzez brak podjęcia czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zmierzających do załatwienia sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i interesu dzieci objętych opieką prowadzoną przez przedszkole;

art 8 k.p.a. poprzez postępowanie, które rażąco narusza zaufanie do działania organu administracji; art. 11 k.p.a. poprzez brak wyjaśnienia stronie przesłanek, którymi kierował się organ.

Zdaniem Skarżącej, Burmistrz Miasta Z., naruszył przepisy art. 17 ust. 3 u.f.z.o. poprzez nieudzielenie dotacji za listopad 2018 r. w pełnej wysokości. Kwota dotacji za listopad 2018 r. na dzieci bez niepełnosprawności powinna wynosić 16.733,10 zł, gdy tymczasem organ wypłacił ją w rzeczywistości w kwocie 14.434,42 zł, czyli niezgodnie z prawem potrącając kwotę 2.298,68 zł. Także za grudzień 2018 r. organ wypłacił dotację w niepełnej wysokości, bowiem przy wykazanych 36 dzieciach, kwota dotacji powinna wynosić 17.848,64 zł, gdy tymczasem organ wypłacił zaledwie 10.612,80 zł.

W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o jej oddalenie. Wyjaśnił, że kwota dotacji na dziecko pełnosprawne wynosiła w 2018 r. w miesiącach: styczeń - kwiecień - 469,00 zł maj - październik - 468,69 zł listopad - grudzień - 520,17 zł. Kwota za listopad i grudzień została ustalona w wyniku aktualizacji dokonanej w myśl art. 43 ust. 2 pkt 2 u.f.z.o., o której ogłoszono 25 października 2018 r. (w ogłoszeniu podano podstawową kwotę dotacji w wysokości 8.924,37 zł z czego wynika kwota dotacji 557,77 zł), a następnie ogłoszenie skorygowano w dniu 30 listopada 2018 r. (podano kwotę 8.322,77 zł z czego wynika kwota dotacji 520,17 zł). Zgodnie z informacją o faktycznej liczbie dzieci do przedszkola w listopadzie 2018 r. uczęszczało 34 dzieci, w tym troje dzieci z autyzmem i jedno z afazją. Dotacja na dzieci pełnosprawne powinna zatem wynieść 520,17 zł x 30 dzieci, tj. 15.605,10 zł. Przedszkole otrzymało natomiast kwotę 16.733,10 zł wynikającą z przyjęcia kwoty dotacji w wysokości 557.77 zł, tj. wyższą o 1.128 zł niż należna.

Organ wskazał także, że subwencja oświatowa na dzieci z autyzmem, wyniosła miesięcznie 4.285,21 zł. Na troje dzieci z autyzmem przedszkole otrzymało w listopadzie 2018 r. dotację w wysokości 12.855,63 zł. Z kolei subwencja oświatowa na dzieci z afazją wyniosła miesięcznie na jedno dziecko 1.308,12 zł. Przedszkole otrzymało na jedno dziecko z afazją kwotę 1.617,53 zł wynikającą z przyjęcia błędnej wysokości dotacji, tj. wyższą o 309,41 zł niż należna. Tym samym, przedszkole za miesiąc listopad 2018 r. powinno otrzymać dotację w wysokości 29.768,85 zł, a nie kwotę 31.206,26 zł. Jednocześnie organ zaznaczył, że wypłaconą kwotę pomniejszył o 2.298,68 zł - kwotę stwierdzoną w toku kontroli przeprowadzonej w dniach 10 sierpnia - 26 października 2018 r. jako pobraną w 2017 r. nienależnie i wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem. Organ podkreślił, że Skarżąca złożyła przy podpisywaniu protokołu wniosek o potrącenie w dwóch ratach kwoty nadpłaconej dotacji (4.298,68 zł) z dotacji bieżąco przyznawanej: w miesiącu listopadzie w kwocie 2.298,68 zł i w grudniu 2.000 zł. Powyższe wyliczenia wskazują zatem, zdaniem organu, że przedszkole prowadzone przez Skarżącą w listopadzie 2018 r. otrzymało dotacje w wysokości wyższej niż należna o kwotę łącznie 1.437,41 zł, która to kwota została wyrównana w grudniu 2018 r.

Odnośnie kwoty dotacji wypłaconej w grudniu, organ wyjaśnił, że do przedszkola prowadzonego przez Skarżącą w tym miesiącu uczęszczało 34 dzieci, w tym troje dzieci z autyzmem i jedno z afazją. Skarżąca wykazała jednak w sprawozdaniu 36 dzieci, wskazując że omyłkowo za wrzesień i październik nie ujęła po jednym dziecku. Zdaniem organu, takie dopisywanie dzieci nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach, nie ma możliwości dokonywania korekty liczby dzieci uczęszczających we wcześniejszych miesiącach, dlatego też kwota dotacji za grudzień 2018 r. została wyliczona od 34 dzieci, a nie jak wykazała Skarżąca 36 dzieci. Za grudzień 2018 r. dokonano też potrąceń wynikających z nadpłaty kwoty dotacji za listopad oraz potrącenia kwoty 2.000 zł zgodnie z wnioskiem Skarżącej.

W piśmie procesowym z dnia 27 marca 2019 r. pełnomocnik Skarżącej wskazał, że dokonana "korekta" wysokości dotacji w końcu listopada z mocą wsteczną od listopada jest niezgodna i niedopuszczalna w świetle przepisów art. 43 i 44 u.f.z.o. W konsekwencji obliczenia dokonane przez organ, nie na podstawie ustalonej w październiku podstawowej kwoty dotacji wynoszącej miesięcznie 557,77 zł, lecz "skorygowanej" stawki z 30 listopada 2018 r. (wynoszącej 520,17 zł), są niezgodne z art. 43 i art. 44 ufzo. Podniesiono, że strona nie została wcześniej poinformowana o takich "korektach", lecz po prostu organ wypłacił mniejszą kwotę, niż była należna nawet po dokonaniu aktualizacji w październiku 2018 r. Odnośnie kwot dotacji na dzieci niepełnosprawne, skarga nie zarzuca naruszenia przepisów przez organ. Zdaniem pełnomocnika w odpowiedzi na skargę organ gubi się w wyjaśnieniach, czego dotyczyły dokonane potrącenia. Raz pisze o niższej stawce dotacji po "korekcie" w listopadzie i zmniejszeniu z 555,77 zł do 520,17 zł, zaś w dalszej części mówi, że potrącenie 2.298,68 zł wynikło ze stwierdzeń protokołu kontroli. W celu dokonania skutecznego i zgodnego z przepisami ustawy o finansach publicznych potrącenia, organ winien uzyskać pisemne i wyraźne oświadczenie zobowiązanej osoby, zawierające wniosek i zgodę na dokonanie potrącenia. Takiego pisma organ nie uzyskał od Skarżącej. Żaden z przepisów nie wyklucza możliwości skorygowania liczby uczniów za poprzednie miesiące, strona miała zatem prawo do dokonania korekty liczby uczniów za minione miesiące, co zrobiła i poinformowała organ dotujący. W sytuacji, gdy dziecko było uczniem we wrześniu i październiku 2018 i przez pomyłkę nie zostało wykazane w ilości uczniów, to dotacja jako świadczenie roczne (a jedynie wypłacane w miesięcznych częściach) jest należna dla przedszkola. Organ ponownie niezasadnie przyjmuje stawkę 520,17 zł w grudniu 2018 r. nie wyjaśniając, dlaczego dokonał "skorygowania" tej stawki w sposób niezgodny z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Stawka ustalona w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, dokonanej w październiku 2018 r., wynosi 555,77 zł na miesiąc. W piśmie z (...) grudnia 2018 r. organ wskazał, że dokonał potrącenia także za dwoje dzieci, zamieszkałych na terenie innej gminy pomimo, że ma obowiązek udzielania dotacji na każdego ucznia, a w takich przypadkach jest refinansowane przez gminę, z której taki uczeń pochodzi. Jest to jednak rozliczenie pomiędzy j.s.t., w które przedszkole nie jest w żaden sposób zaangażowane.

Na rozprawie w dniu (...) kwietnia 2019 r. pełnomocnik organu podniósł, że potrącenie kwoty nienależnie pobranej dotacji zostało dokonane na podstawie oświadczenia strony Skarżącej zawartego w protokole kontroli i należy je traktować jako dobrowolne uregulowanie należności. Odnośnie dzieci, które nie zostały wykazane w wykazie dzieci zamieszkałych w innych gminach, organ nie mógł ubiegać się o zrefinansowanie kosztów od właściwej gminy. W związku z tym uznano, iż dotacja na te dzieci jest nienależna. Ogłoszenie - korekta z (...) listopada 2018 r. stanowiło jedynie skorygowanie błędnego wyliczenia dotacji zawartego w ogłoszeniu z 25 października 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje.

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Stosownie do przepisu art. 146 § 1 p.p.s.a., sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, uchyla ten akt, albo stwierdza bezskuteczność czynności.

Mając na względzie powyższe zauważyć trzeba, że udzielanie dotacji oświatowej, stanowiące przedmiot niniejszego postępowania, nie następuje w formie decyzji administracyjnych, wydawanych w trybie postępowania administracyjnego. Czynności organów administracyjnych podejmowane na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 i 3 u.f.z.o. dotyczące przyznania lub odmowy przyznania dotacji, a także ustalenia wysokości dotacji dla przedszkola niepublicznego, są czynnościami z zakresu administracji publicznej, dotyczącymi uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Czynności te, zawierają element konkretyzacji normy prawnej, dokonywane są w sposób władczy i jednostronny, a zatem podlegają kontroli Sądu na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Podkreślenia wymaga, że przepis art. 47 u.f.z.o. wprost stanowi, że czynności podejmowane przez organ dotujący w celu ustalenia wysokości lub przekazania dotacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 3 u.f.z.o., stanowią czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Wobec tego, spełnione są przesłanki formalne przesądzające o dopuszczalności zaskarżenia tej czynności do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. w związku z art. 17 ust. 1 i 3 u.f.z.o.).

Sednem sporu w rozpoznawanej sprawie jest wypłacenie dotacji w niepełnej wysokości w listopadzie i grudniu 2018 r. na rzecz Skarżącej prowadzącej Przedszkole Niepubliczne "J." w Z. przez Burmistrza Miasta Z.

Z akt sprawy wynika, że Burmistrz Miasta Z. w ogłoszeniu z dnia (...) października 2018 r. dokonał aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 dla przedszkoli obliczonej na dzień 30 września 2018 r. na kwotę 8.924,37 zł. W konsekwencji kwota dotacji wynosiła 557,77 zł na dziecko. Następnie w dokumencie określonym jako "Ogłoszenie - korekta" z (...) listopada 2018 r. podał, że zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla przedszkoli obliczona na dzień 30 września 2018 r. wynosi 8.322,77 zł. Na tej podstawie w listopadzie i grudniu 2018 r. uwzględniono ostatecznie jako kwotę dotacji 520,17 zł na dziecko. Pełnomocnik organu wyjaśnił na rozprawie, że "Ogłoszenie - korekta" z (...) listopada 2018 r. stanowiło jedynie skorygowanie błędnego wyliczenia dotacji zawartego w ogłoszeniu z (...) października 2018 r.

Zasady dokonywania aktualizacji kwot dotacji zostały uregulowane w art. 43 u.f.z.o. Przepis ten stanowi, że kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, ulega aktualizacji: (1) w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 13, dokonanej na podstawie art. 44 ust. 1; (2) w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie art. 45; (3) w wyniku zmiany wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2, dokonanej na podstawie art. 14 ust. 8; (4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Stosownie do ust. 2 aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, dokonuje się: (1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej "miesiącem pierwszej aktualizacji" - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3; (2) w październiku roku budżetowego - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1; (3) w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4. Stosownie do ust. 3 zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, obowiązuje od: (1) pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1; (2) pierwszego dnia listopada roku budżetowego - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2; (3) pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu aktualizacji - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

W świetle ww. przepisów aktualizacja kwoty dotacji dokonywana w październiku roku budżetowego (art. 43 ust. 2 pkt 2 u.f.z.o.), skutkuje od pierwszego dnia listopada roku budżetowego (art. 43 ust. 3 pkt 2 u.f.z.o.). Przepisy te nie dają podstaw do późniejszego korygowania wskazanej aktualizacji ze skutkiem od pierwszego dnia listopada roku budżetowego. Aktualizacji można dokonać w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym miesiącu roku budżetowego (art. 43 ust. 2 pkt 3 u.f.z.o.), ale ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu aktualizacji (art. 43 ust. 2 pkt 2 u.f.z.o.). Z tych względów aktualizacja dokonana przez organ w dniu (...) listopada 2018 r., nie mogła skutkować od 1 listopada 2018 r.

Burmistrz Miasta Z. wyjaśnił, że dotacje wypłacone w listopadzie i grudniu 2018 r. zostały pomniejszone o kwoty odpowiednio - 2.298,68 zł i 2.000 zł, stanowiące dotację pobraną w 2017 r. nienależnie i wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem, co stwierdzono w toku kontroli przeprowadzonej w dniach (...) sierpnia - (...) października 2018 r. Organ podkreślił, że Skarżąca złożyła przy podpisywaniu protokołu wniosek o potrącenie w dwóch ratach kwoty nadpłaconej dotacji (4.298,68 zł) z dotacji bieżąco przyznawanej w miesiącu listopadzie i w grudniu 2018 r.

W tym zakresie należy wskazać, że w świetle art. 60 pkt 1 u.f.p. środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo przychody państwowych funduszy celowych kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie. Instytucja potrącenia środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu art. 60 u.f.p. została uregulowana w art. 62 ust. 1 u.f.p. Zgodnie z tym przepisem zobowiązania z tytułu należności, o których mowa w art. 60, oraz zobowiązania wraz z odsetkami za zwłokę stanowiące dochód budżetu państwa podlegają, na wniosek zobowiązanego, potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności zobowiązanego wobec Skarbu Państwa z tytułu: (1) prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym"; (2) prawomocnej ugody sądowej zawartej w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 417 Kodeksu cywilnego; (3) nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wywłaszczenia nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami; (4) odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, uzyskanego na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.); (5) odszkodowania uzyskanego na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego; (6) odszkodowania orzeczonego w decyzji organu administracji rządowej. Według ust. 2 art. 62 przepis ust. 1 stosuje się również do wzajemnych, bezspornych i wymagalnych wierzytelności zobowiązanego wobec państwowych jednostek budżetowych z tytułu zamówień wykonanych przez niego na podstawie umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, pod warunkiem że potrącenie jest dokonywane przez tego zobowiązanego i z tej wierzytelności.

Przedstawione regulacje wskazują, że możliwość zapłaty niepodatkowych należności budżetowych w drodze kompensacji ograniczona jest z powodu zamkniętego katalogu wierzytelności, z którymi można dokonać potrącenia. W art. 62 u.f.p. wprowadzono bowiem zamknięty katalog tytułów wierzytelności, z którymi można dokonać potrącenia niepodatkowej należności budżetowej. Wśród wymienionych tam wierzytelności nie przewidziano wierzytelności z tytułu dotacji wypłacanej na zasadach przewidzianych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Z tego względu organ nie mógł dokonać potrącenia pobranych nienależnie dotacji z dotacji, które winny być wypłacone Skarżącej w listopadzie i grudniu 2018 r. Nie uprawniał do tego wskazywany wniosek Skarżącej z (...) listopada 2018 r. zawarty w protokole kontroli. Kwoty nienależnie pobranych dotacji ustalone w ww. protokole kontroli podlegają zwrotowi w przewidzianym do tego trybie.

W odpowiedzi na skargę organ wyjaśnił, że dotację za miesiąc grudzień pomniejszono o kwotę 1.796,32 zł za dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola w miesiącu sierpniu 2017 r. zamieszkałych w W. na terenie Gminy Ł., które nie zostały wykazane w wykazie dzieci zamieszkałych w innych gminach, o czym Skarżąca została poinformowana pismem z (...) grudnia 2018 r. Pełnomocnik organu wyjaśnił na rozprawie, że w przypadku dzieci, które nie zostały wykazane w wykazie dzieci zamieszkałych w innych gminach, Burmistrz Miasta Z. nie mógł ubiegać się o zrefinansowanie kosztów od właściwej gminy. W związku z tym uznano, iż dotacja na te dzieci jest nienależna.

Ani w piśmie z (...) grudnia 2018 r., ani w toku postępowania sądowoadministracyjnego organ nie wskazał podstawy prawnej do dokonania pomniejszenia dotacji wypłaconej w grudniu 2018 r. o wyżej opisaną kwotę 1.796,32 zł. Sam brak wskazania w złożonej przez Skarżącą Informacji o faktycznej liczbie uczniów liczby dzieci w przedszkolu niebędących mieszkańcami miasta Z. nie uprawnia do potrącenia przyznanej w tym zakresie dotacji z dotacji wypłacanych w późniejszych okresach. Tym bardziej, że z akt sprawy wynika, że dokonano tego wyłącznie na podstawie pisma skierowanego do strony. Zagadnienia związane z rozliczeniem finansowym między właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego pozostają odrębną kwestią, która nie powinna rzutować na wypłatę Skarżącej dotacji za miesiąc grudzień 2018 r.

W kontekście przedstawionej w uzasadnieniu analizy prawnej oraz faktów przedstawionych przez Skarżącą, stanowisko organu w przedstawionych powyżej kwestiach należy ocenić jako niezgodne z prawem. Takie działanie organu nie może zostać uznane za urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej oraz realizujące zasadę zaufania do organów administracji.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 146 § 1 p.p.s.a. stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności.

Sąd podzielił natomiast argumentację organu odnośnie braku podstaw do dokonania przez Skarżącą korekty liczby dzieci uczęszczających do przedszkola we wcześniejszych miesiącach, a nie ujętych we właściwych sprawozdaniach, poprzez wykazanie większej ilości dzieci w jednym z kolejnych miesięcy. Należy zgodzić się z organem, że takie dopisywanie dzieci nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach. Zgodnie z art. 17 ust. 3 u.f.z.o. niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Według art. 34 ust. 2 u.f.z.o. dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 28-30, są przekazywane na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, będącego w danym miesiącu roku budżetowego dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniem, wychowankiem lub uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówce wychowywania przedszkolnego, szkole lub placówce, o której mowa w art. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe. Dotacje przysługują zatem na każdego ucznia w wysokości odpowiadającej faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów w chwili przekazywania dotacji. Jeżeli w miesiącu grudniu do przedszkola Skarżącej uczęszczało 34 dzieci, to liczba ta stanowi podstawę wyliczenia kwoty dotacji za grudzień 2018 r. Organ nie mógł wypłacić dotacji na 36 dzieci, uwzględniając dwoje dzieci niewykazanych we wrześniu i październiku 2018 r., a tylko "formalnie dopisanych" w miesiącu grudniu 2018 r.

Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku Skarżącej o uznanie obowiązku organu do wypłacenia dotacji w pełnej wysokości za listopad i grudzień 2018 r. Zgodnie z art. 146 § 2 p.p.s.a. w sprawach skarg na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, sąd może w wyroku uznać uprawnienie lub obowiązek wynikające z przepisów prawa. Powyższy przepis stanowi wyjątek od zasady kasacyjnego modelu orzekania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Dotyczy on sytuacji, gdy uprawnienie lub obowiązek wynikają bezpośrednio z przepisów prawa i nie zachodzi potrzeba ich konkretyzowania w formie indywidualnego aktu. Uwzględnienie przedstawionego wniosku wiąże się zaś z koniecznością dokonania niezbędnych ustaleń i obliczenia kwoty dotacji należnej Skarżącej jako prowadzącej przedszkole niepubliczne. Kompetencję w tym zakresie posiada organ dotujący, który winien będzie do dokonania tej czynności wykonując niniejszy wyrok.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a. Na zasądzoną tytułem zwrotu kosztów postępowania kwotę 697 zł składają się: wpis od skargi w wysokości 200 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 480 zł wynikającej z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804) oraz 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.