I SA/Bk 443/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2539362

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2018 r. I SA/Bk 443/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 29 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.T. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania za 2013 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego ARiMR w Ł. z dnia (...) maja 2018 r., wydaną w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania za 2013 r. zastępca Przewodniczącego tut. Wydziału wydał zarządzenia wzywające pełnomocnika skarżącej E. T. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł oraz do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez złożenie do akt postępowania sądowego pełnomocnictwa lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, aktualnego na dzień podpisania skargi i spełniającego wymagania art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.). Jednocześnie pouczono pełnomocnika, że w przypadku nieuzupełnienia wymienionych braków w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisów zarządzeń skarga zostanie odrzucona.

Brak reakcji pełnomocnika na powyższe wezwania sprawił, że Przewodniczący Wydziału I zarządzeniami z dnia 6 sierpnia 2018 r. wezwał skarżącą do podpisania skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, pouczając o rygorze nieuzupełnienia braku skargi i jej nieopłacenia.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwania doręczono skutecznie w dniu 10 sierpnia 2017 r. W wyznaczonym terminie skarżąca nie zadośćuczyniła obowiązkowi uiszczenia wpisu sądowego, ani nie podpisała skargi.

Powyższe obligowało Sąd do odrzucenia skargi, o czym orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 cytowanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.