Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2074934

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 5 lipca 2016 r.
I SA/Bk 439/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 5 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. (...) Sp. z o.o. w D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2014 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą złożoną do Sądu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) lutego 2016 r., Przewodniczący tut. Wydziału wydał w dniu 4 maja 2016 r. zarządzenie o wezwaniu pełnomocnika skarżącej Spółki do usunięcia braków formalnych skargi przez wskazanie, kto z imienia i nazwiska podpisał skargę, złożenie pełnomocnictwa lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi opłaconego należną opłatą skarbową w wysokości 17 zł, złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (KRS) oraz uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 42 606 zł. W przypadku nie uzupełnienia wymienionych braków w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia przewidziany został rygor odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że pełnomocnik skarżącej Spółki L. K., mimo podwójnego awizowania wezwania w daniach 9 maja 2016 r. i 17 maja 2016 r. nie odebrał wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu sądowego (k. 16 akt). W związku z powyższym, stosownie do treści art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) należało przyjąć, iż doręczenie wezwania nastąpiło w dniu 23 maja 2016 r. - z upływem 14 dni od dnia złożenia przesyłki w placówce pocztowej. Tym samym termin do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu upłynął z dniem 30 maja 2016 r. W zakreślonym terminie skarżąca Spółka nie uzupełniła braków formalnych skargi jak i nie uiściła wpisu (k. 18 akt).

W związku z powyższym, zarządzeniem z dnia 14 czerwca 2016 r. Przewodniczący tut. Wydziału wezwał skarżącą Spółkę do podpisania skargi i złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 19 akt). Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej Spółce w dniu 20 czerwca 2016 r. (k. 21 akt).

Pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. pełnomocnik skarżącej Spółki Pan L. K. nadesłał dwa egzemplarze skargi podpisanych przez L. K. jako pełnomocnika strony, aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS dotyczący skarżącej Spółki oraz kopie pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącej Spółki przez L. K. wraz z dowodem opłaty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga podlegała odrzuceniu.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych. Jednocześnie w myśl art. 220 § 3 ww. ustawy procesowej skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżąca Spółka, mimo prawidłowego wezwania pełnomocnika skarżącej Spółki do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu (fikcja prawna doręczenia w dniu 23 maja 2016 r.) nie usunęła braków formalnych ani nie uiściła wpisu. Dopiero w odpowiedzi na wezwanie do podpisania skargi przez skarżącą Spółkę, jej pełnomocnik usunął częściowo braki formalne skargi przedkładając jej odpisy podpisane przez siebie oraz odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS. Tym niemniej, powyższe nie może być uznane za prawidłowe uzupełnienie w terminie braków formalnych skargi, bowiem wezwanie z dnia 14 czerwca 2016 r. było adresowane nie do pełnomocnika skarżącej Spółki lecz do samej Spółki i odnosiło się do podpisania skargi przez Spółkę a nie przez jej pełnomocnika.

Dodatkowo należy wskazać, że z treści pełnomocnictwa dla pana L. K. nie wynika, aby mógł on reprezentować skarżącą Spółkę w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym. Po pierwsze, zakres udzielonego pełnomocnictwa nie obejmuje prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi (wojewódzki sąd administracyjny nie jest sądem powszechnym), po drugie zaś z treści pełnomocnictwa nie wynika, aby Pan L. K. był jedną z osób wymienionych w art. 35 § 1 lub 2 p.p.s.a. (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub pracownikiem skarżącej Spółki). Stwierdzić zatem należało, że Pan L. K. nie wykazał, że jest umocowany do reprezentowania skarżącej Spółki w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W tej sytuacji Sąd, stosując przepisy z art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 35 § 1 i 2 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.