Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570697

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 24 października 2018 r.
I SA/Bk 430/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 24 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) kwietnia 2018 r. Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) kwietnia 2018 r., wydaną w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry, zarządzeniem z dnia 17 września 2018 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego w wysokości 400 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie Sądu zostało skutecznie doręczone 1 października 2018 r. W wyznaczonym terminie strona skarżąca nie uiściła wpisu sądowego (k. 43 akt).

Brak wpisu od skargi powoduje, że postępowanie nie mogło być skutecznie uruchomione, a stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Dlatego też na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 ww. ustawy procesowej orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.