Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721429

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 4 września 2019 r.
I SA/Bk 416/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. sp. z o.o. w Ł. na czynność Prezydenta Miasta B. w postaci zaniżenia wysokości należnej dotacji oświatowej w bieżącym roku budżetowym oraz odmowy przyjęcia zwrotów dotacji oświatowych za poprzedni rok budżetowy postanawia:

1. umorzyć postępowanie,

2. zasądzić od Prezydenta Miasta B. na rzecz strony Skarżącej kwotę 1097 (tysiąc dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

C. sp. z o.o. w Ł. wywiodła skargę na czynność Prezydenta Miasta B. w postaci zaniżenia wysokości należnej dotacji oświatowej w bieżącym roku budżetowym oraz odmowy przyjęcia zwrotów dotacji oświatowych za poprzedni rok budżetowy.

W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta B. podał, że przychylając się w całości do stanowiska Skarżącej zawartego w skardze, w dniu (...) lipca 2019 r. wraz z transzą dotacji za lipiec 2019 r., Urząd Miejski w B. przekazał pomniejszoną w styczniu 2019 r. dotację podmiotową na prowadzenie szkół w wysokości:

- 15.933,99 zł dla P. S. w B.,

- 1.263,90 zł dla T. L. w B.,

- 547,26 zł dla P. S. M. w B.

Tego samego dnia odrębnymi przelewami zostały również zwrócone kwoty nadpłacone przez Skarżącą, stanowiące nadwyżkę ponad należny organowi zwrot dotacji nadmiernie pobranej w roku 2018 w kwotach:

- 44.039,74 zł dla P. S. w B.,

- 6.488,02 zł dla T. L. w B.,

- 5.472,60 zł dla P. S. M. w B.

W związku z uwzględnieniem w całości skargi i wyrównania kwot dotacji za rok 2019 oraz zwrotem kwot omyłkowo nadpłaconych, w ocenie Prezydenta Miasta B., rozpatrywanie ww. skargi stało się bezprzedmiotowe, wobec czego wniosek o umorzenie postępowania jest uzasadniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej w skrócie zwana "p.p.s.a.", organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

W niniejszej sprawie organ uwzględnił w całości skargę strony na czynność Prezydenta Miasta B. w postaci zaniżenia wysokości należnej dotacji oświatowej w bieżącym roku budżetowym oraz odmowy przyjęcia zwrotów dotacji oświatowych za poprzedni rok budżetowy.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych, niż te wskazane w § 1 pkt 1 i 2.

Postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe "z innych przyczyn", gdy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Tym samym do okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania na podstawie powyższego przepisu należy bez wątpienia uwzględnienie skargi przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. (w ramach tzw. autokontroli). Powoduje ono bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej czynności, co czyni zbędnym dalsze procedowanie w sprawie. Należy dodać, że w razie wydania nowego rozstrzygnięcia służy na nie skarga do sądu administracyjnego, co należycie chroni prawa strony skarżącej.

W świetle powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

Z kolei zawarte w pkt 2 sentencji rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania znajduje oparcie w treści art. 201 § 1 p.p.s.a. W myśl tego przepisu zwrot kosztów postępowania przysługuje skarżącemu od organu m.in. w razie umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 54 § 3 p.p.s.a., co miało miejsce w niniejszej sprawie.

Na ich wysokość składa się kwota 600 zł tytułem uiszczonych wpisów od skarg, kwota 17 zł tytułem opłaty od udzielonego pełnomocnictwa oraz wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 480 zł ustalone zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.