Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978247

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 3 lutego 2016 r.
I SA/Bk 4/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału I: Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi E. S. na postanowienie Dyrektora P, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) listopada 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania płatności dodatkowej, płatności do powierzchni upraw wysokobiałkowych, płatności do bydła postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

E. S. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego podając, iż jest rolnikiem samotnie prowadzącym gospodarstwo rolne położone na bardzo słabych glebach. Pola uprawne są oddalone (...) k.m. od zabudowań gospodarczych, co podnosi koszty produkcji rolnej. Orzeczeniem komisji lekarskiej KRUS z (...) 2014 r. skarżący został uznany za czasowo niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym. Majątek wnioskodawcy stanowi nieruchomość rolna o powierzchni (...) ha, w tym: (...) ha gruntów rolnych i (...) ha lasu, drewniany dom o powierzchni (...) m2 z (...) r., stare i niefunkcjonalne budynki gospodarskie, ciągnik rolniczy o wartości około 20.000 zł oraz (...) sztuk bydła (w tym (...) krowy). E. S. ma zgromadzone oszczędności w kwocie 200 zł na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Źródłem utrzymania skarżącego pozostaje renta w wysokości 485 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł (rocznie) oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 900 zł (rocznie), a także otrzymał kwotę 3.601,48 zł tytułem dopłat unijnych do gruntów. Wykazane wydatki miesięczne to: energia elektryczna - 90 zł; woda - 40 zł; koszty leczenia, lekarstw i dojazdów do lekarzy 100 - 120 zł; koszty sądowe (wpisy, opłaty) 150 - 200 zł; zakup żywności, telefon - 500 zł; paliwo do ciągnika 150 - 200 zł. Aktualnie wobec skarżącego prowadzone jest sześć postepowań egzekucyjnych. E. S. wskazał również, iż z powodu suszy plony w roku bieżącym spadły o 60%, co skutkuje brakiem paszy dla bydła. Dodatkowo wnioskodawca w (...) br. przeszedł o.z.s., co zwiększyło wydatki na leczenie

(k. 13 - 14).

Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W rozpatrywanym przypadku E. S. dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący podał, że źródłem jego stałego miesięcznego utrzymania pozostaje renta w wysokości 485 zł. Wnioskodawca otrzymuje również czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł rocznie oraz uzyskał jednorazowy dochód z tytułu: zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 900 zł i dopłat unijnych w wysokości 3.601,48 zł. Wykazane wydatki miesięczne wnioskodawcy wynoszą 1.030 - 1.150 zł (energia elektryczna, woda, koszty leczenia, lekarstw i dojazdów do lekarzy, koszty sądowe, zakup żywności, telefon, paliwo do ciągnika). W skład majątku E. S. wchodzą: nieruchomość rolna o powierzchni (...) ha ((...) ha gruntów rolnych i (...) ha lasu) oraz drewniany dom o powierzchni (...) m2 z (...) r., ciągnik rolniczy oraz (...) sztuk bydła

(w tym (...) krowy). Aktualnie wobec skarżącego toczy się sześć postępowań egzekucyjnych.

Prowadzącemu postępowanie wpadkowe z zakresu przyznania prawa pomocy z urzędu wiadomym jest, z racji wielości spraw E. S. zawisłych w tut. Sądzie, iż w 2014 r. została złożona do depozytu sądowego kwota 121.779,25 zł, należna skarżącemu, tytułem spłaty za zniesienie współwłasność określonych użytków rolnych. Jednakże w wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia (...) października 2015 r., (...) (...) (...) uchylone zostało postanowienie Sądu Okręgowego w Ł. z dnia (...) marca 2014 r., (...) (...) (...) oddalające apelację Skarżącego od postanowienia Sądu Rejonowego w Z. z dnia (...) stycznia 2013 r. w przedmiocie zniesienia współwłasności i zasiedzenia. Tym samym, orzeczenie na podstawie którego, została złożona do depozytu sądowego kwota 121.779,25 zł utraciło walor prawomocności, a w konsekwencji skarżący nie ma możliwości pełnego dysponowania powyższą kwotą. Okoliczność ta legła u podstaw pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie niniejszej.

Dodatkowo w (...) 2015 r. skarżący przeszedł o.z.s. Powyższe niewątpliwie miało wpływ nie tylko na jego aktualny stan zdrowia, ale również w istotny sposób ograniczyło zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym oraz zwiększyło wydatki związane z leczeniem k. i n. Owszem, skarżący posiada znaczny areał użytków rolnych, maszyny rolnicze, w tym (...) kombajny i inwentarz żywy, jednakże aktualny jego stan zdrowia w połączeniu z wykazanym brakiem możliwości dysponowania wskazaną wyżej kwotą depozytu sądowego, w istotny sposób może ograniczać lub wręcz uniemożliwiać uzyskiwanie stałych dochodów z posiadanego gospodarstwa rolnego.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.