I SA/Bk 37/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807603

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 lutego 2016 r. I SA/Bk 37/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 lutego 2016 r. sprawy ze skargi G.Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) listopada 2011 r. Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) postanawia podjąć zawieszone postępowanie w sprawie niniejszej, albowiem ustały przyczyny zawieszenia wskazane w postanowieniu Sądu z dnia 6 września 2012 r.,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.