Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721457

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 4 września 2019 r.
I SA/Bk 368/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

L. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. (dalej: DIAS) z dnia (...) czerwca 2019 r., nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno - Skarbowego w B. z dnia (...) lutego 2019 r., nr (...), w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 200.000 zł z tytułu urządzania gier na automatach bez koncesji na kasyno gry wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania.

DIAS wywiódł odpowiedź na ww. skargę wnosząc o jej oddalenie.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 26 lipca 2019 r. Skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 2.000 zł w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie zostało doręczone Skarżącej w dniu 1 sierpnia 2019 r. (k. 53 akt sprawy).

W wyznaczonym terminie Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego, co wynika z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu w dniu 22 sierpnia 2019 r. (k. 54 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W świetle art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. W świetle § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z akt sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało skutecznie doręczone stronie Skarżącej w dniu 1 sierpnia 2019 r. Tym samym siedmiodniowy termin do wykonania nałożonego na stronę obowiązku upłynął Skarżącej wraz z dniem 8 sierpnia 2019 r.

Skoro w zakreślonym terminie Spółka nie uzupełniła ww. braku, do czego została skutecznie wezwana oraz pouczona o skutkach nie zastosowania się do tego wezwania, to Sąd zobligowany był do odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Z przepisów p.p.s.a. wynika bowiem obowiązek poniesienia przez stronę kosztów toczącego się z jej inicjatywy postępowania. Przejawem tej zasady jest między innymi obowiązek uiszczenia wpisu, a brak wykonania obowiązku w tym zakresie powoduje, że sąd administracyjny nie może rozpoznać wnoszonych przez stronę pism.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.