I SA/Bk 336/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2715426

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 4 września 2019 r. I SA/Bk 336/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 4 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. i C. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) czerwca 2019 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2019 rok postanawia odrzucić skargę C. W.,

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z (...) czerwca 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. stwierdziło niedopuszczalność odwołania I. W. na decyzję Wójta Gminy P. z (...) kwietnia 2019 r. ustalającej wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2019.

I. i C. W. wywiedli na powyższe postanowienie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie w stosunku do C. W.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Skarga C. W. podlegała odrzuceniu.

Wskazać należy, że skarżący C. W. nie miał legitymacji do złożenia skargi w niniejszej sprawie. Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Zaskarżone postanowienie dotyczy odwołania wniesionego przez I. W. Należy zatem przyjąć, że C. W. nie jest stroną niniejszego postępowania, a w konsekwencji nie posiada interesu prawnego w zaskarżeniu do sądu ww. postanowienia SKO w S.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 50 § 1 p.p.s.a. należało orzec o odrzuceniu skargi jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.