Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978230

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 28 stycznia 2016 r.
I SA/Bk 273/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO del. do WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. J. van der V. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia części zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2008-2010, całości odsetek za zwłokę od ww. zaległości oraz rozłożenia na raty ww. zaległości wraz z odsetkami za zwłokę i umorzenia postępowania w sprawie umorzenia opłaty prolongacyjnej jako bezprzedmiotowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą kasacyjną złożoną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 września 2015 r. pełnomocnik A. J. van der V. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 250 zł. W przypadku nie uzupełnienia wymienionego braku w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia przewidziany został rygor odrzucenia skargi kasacyjnej.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie Sądu zostało skutecznie doręczone osobie uprawnionej do odbioru przesyłki 16 grudnia 2015 r.

W wyznaczonym terminie tj. do 23 grudnia 2015 r. strona nie zadośćuczyniła wezwaniu.

Brak wpisu od skargi kasacyjnej powoduje, że postępowanie zainicjowane tą skargą nie mogło być skutecznie uruchomione. Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Dlatego też orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 ww. ustawy procesowej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.