Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509101

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 19 czerwca 2018 r.
I SA/Bk 258/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi G. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) marca 2018 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2013 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Sądu na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia 1 marca 2018 r., wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2013 r., pełnomocnik G. K. wniósł m.in. o wstrzymanie jej wykonania, wskazując na niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody. Wskazał, że Skarżący nie dysponuje kwotą, którą mógłby przeznaczyć na spłatę zobowiązania wynikającego z zaskarżonej decyzji. W ocenie Skarżącego, wykonanie zaskarżonej decyzji zagraża dalszemu funkcjonowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności konieczność ogłoszenia upadłości, zwolnienia pracowników co spowoduje u Skarżącego szkodę większych rozmiarów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), Sąd może wstrzymać wykonanie aktu administracyjnego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest zamknięty, a wykazanie ich wystąpienia jest rzeczą wnioskodawcy, który powinien starannie uzasadnić swój wniosek i wskazać konkretne okoliczności świadczące, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadnione i konieczne.

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się już pogląd, że niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków ma miejsce, gdy nie będzie już możliwy późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, lub powrót do stanu pierwotnego. Przyjmuje się, że "znaczna szkoda" to taka, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Natomiast trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, a powrót do stanu poprzedniego może nastąpić po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (por. postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 352/06; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2014 r., sygn. akt II OZ 752/14).

W przedmiotowej sprawie podane przez Skarżącego twierdzenia odnośnie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji powinny odwoływać się do materiałów źródłowych obrazujących jego sytuację materialną, każda bowiem decyzja administracyjna zobowiązująca do uiszczenia należności pieniężnych pociąga za sobą dolegliwość rodzącą określony skutek faktyczny w finansach zobowiązanego do ich uiszczenia. Nie jest to sytuacja, która sama z siebie uzasadnia zastosowanie wyjątkowego rozwiązania prawnego, jakim jest ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym (postanowienie NSA z dnia 28 stycznia 2011 r. II GSK 49/11). Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 29 maja 2009 r., I FZ 148/09, w którym stwierdził, że uzasadnienie wniosku powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń lub okoliczności, jednakże w taki sposób, aby sąd miał możliwość dokonania kontroli ich prawdziwości. Nie jest bowiem wystarczające, by okoliczności przemawiające za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji występowały w sprawie - sąd musi mieć o nich wiedzę i możliwość zweryfikowania tej wiedzy, a dostarczenie odpowiednich informacji i dokumentów w tym zakresie obciąża stronę.

Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie Skarżący nie wykazał, że wykonanie zaskarżonej decyzji mogłoby wyrządzić mu znaczną szkodę lub spowodować trudne do odwrócenia skutki. Wskazać przede wszystkim należy, że z akt sprawy wynika (także tych dotyczących przyznania Skarżącemu prawa pomocy), że Skarżący zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiada żadnych nieruchomości jak i rzeczy ruchomych mogących być przedmiotem skutecznej egzekucji. Względem majątku Skarżącego kilkukrotnie było prowadzone postępowanie egzekucyjne, które kończyło się jego umorzeniem z powodu bezprzedmiotowości - braku majątku, z którego można byłoby skutecznie prowadzić egzekucję. Dlatego też, w ocenie Sądu, nie jest prawdą, że wykonanie zaskarżonej decyzji pozbawiłoby Skarżącego środków do prowadzenia działalności gospodarczej, skoro tej działalności już nie prowadzi. Dlatego też wykonanie zaskarżonej decyzji, o ile w ogóle będzie możliwe, nie może wyrządzić Skarżącemu znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

W tym stanie rzeczy Sąd uznał za zasadne odmówić udzielenia stronie skarżącej ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, o czym w oparciu o art. 61 § 3 i § 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.