Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2678895

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 5 czerwca 2019 r.
I SA/Bk 222/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) marca 2019 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie,

2. zwrócić skarżącemu - Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo S. wniesiony wpis sądowy w sprawie w kwocie 1500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie procesowym z dnia 29 maja 2019 r. pełnomocnik skarżącego - Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo S. cofnął skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) marca 2019 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. wnosząc jednocześnie o zwrot uiszczonego w sprawie wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd nie stwierdził, aby w sprawie wystąpiły przesłanki niweczące skuteczność cofnięcia skargi. Dlatego też na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i art. 161 § 2 p.p.s.a. orzeczono o umorzeniu postępowania sądowego.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.