Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1404133

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 11 kwietnia 2012 r.
I SA/Bk 20/12
Wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Stachurski.

Sędziowie WSA: Jacek Pruszyński (spr.), Urszula Barbara Rymarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi M. (...) Spółka z o.o. w B. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) grudnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

1.

uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie Ministra Finansów z dnia (...).10.2011 r., nr (...);

2.

stwierdza, że postanowienia wymienione w pkt 1 nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku,

3.

zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 357 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) lipca 2011 r. M. B. Sp. z o.o. w B. (dalej Spółka) złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Wniosek został uzupełniony w dniu (...) sierpnia 2011 r. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka reprezentowana przez pełnomocnika Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 1 marca 2010 r. zawarła umowę o pracę na czas nieokreślony z prezesem zarządu Spółki Panią A. P. Na dzień sporządzenia wniosku sąd powszechny nie stwierdził nieważności tejże umowy o pracę, nie została ona rozwiązana i nie wygasała. Pani A. P. jest właścicielem większości udziałów Spółki. Głównym zakresem działalności Spółki jest wynajem lokali użytkowych podmiotom gospodarczym. W dniu (...) kwietnia 2010 r. strona zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie ustalenia, czy od wypłaconego dla Pani A. P. wynagrodzenia winny być naliczone i pobierane składki na ubezpieczenia społeczne. Strona przedstawiała w tej sprawie własne stanowisko, że od przedmiotowego wynagrodzenia nie powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne, gdyż Pani A. P. jest właścicielem większości udziałów Spółki. Decyzją z (...) maja 2010 r. organ uznał stanowisko strony za nieprawidłowe. Na powyższą decyzję strona wniosła odwołanie. Sąd Okręgowy w B. wyrokiem z (...) grudnia 2010 r., zmienił decyzję organu rentowego ustalając, iż wynagrodzenie wypłacane dla Pani A. P. na podstawie umowy z 1 marca 2010 r. nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Postanowieniem z (...) lipca 2011 r. Sąd Apelacyjny w B. odrzucił apelację strony od ww. orzeczenia. Od 1 marca 2010 r. do chwili obecnej Spółka zaliczała wypłacone dla prezesa zarządu Pani A. P. wynagrodzenie oraz należne od strony, jako płatnika składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych rokiem podatkowym jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W roku 2011 r. rokiem podatkowym jest okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Mając za podstawę wyrok Sądu Okręgowego w B. z (...) grudnia 2010 r. Spółka zamierza wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwrot nienależnie pobranych od 1 marca 2010 r. do chwili obecnej z wynagrodzenia Pani A. P. składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz nienależnie zapłaconych przez Spółkę składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W okresie od marca 2010 r. do czerwca 2011 r. Spółka jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobrała od wypłaconego dla Pani A. P. wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, pomniejszając podstawę ich naliczania za dany miesiąc rozliczeniowy o naliczone i pobrane składki na ubezpieczenia społeczne oraz o koszty uzyskania przychodu w kwocie ustawowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pomniejszając należną zaliczkę o naliczone oraz pobrane przez płatnika składki na ubezpieczenia zdrowotne, stosując przy tym ograniczenie, o którym mowa w art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do (...) lutego 2011 r. Spółka sporządziła oraz przekazała dla organu podatkowego oraz dla Pani A. P. informację (PIT-11) o uzyskanych przez wyżej wymienioną dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych i pobranych składkach na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych strona jest zobowiązana opłacać miesięcznie. W uzupełnieniu Spółka wskazała, iż Sąd Apelacyjny w B. w uzasadnieniu postanowienia z (...) lipca 2011 r. odrzucającego apelację potwierdził, że nie można przyjąć, iż w przypadku osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu oraz posiadającej większość udziałów (która to sytuacja dotyczy Pani A. P.), iż relacje łączące tę osobę ze Spółką noszą cechy właściwe stosunkowi pracy.

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytania.

1. Czy Spółka w okresie od (...) marca 2010 r. do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z Panią A. P. ma prawo w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc lub rok podatkowy) wypłacone dla wyżej wymienionej wynagrodzenie za pracę oraz naliczone i zapłacone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznać za koszty uzyskania przychodów?

2. Czy na Spółce w przypadku zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nienależnie pobranych przez płatnika z wynagrodzeń Pani A. P. składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa obowiązek dokonania za okres od 1 marca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. korekty naliczania należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące oraz obowiązek korekty informacji (PIT -11) za rok 2010 r., która to korekta będzie polegała na ponownym policzeniu należnej zaliczki, bez uwzględnienia zmniejszenia podstawy naliczania podatku o pobrane składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu w wysokości ustawowej oraz na nie pomniejszaniu należnej zaliczki o zapłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz obowiązek zapłaty ustalonych zaległości podatkowych z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres od 1 marca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., na rachunek bankowy organu podatkowego?

Spółka przedstawiając własne stanowisko w zakresie pytania pierwszego wskazała, że jej zdaniem wydatki z tytułu wynagrodzenia wypłaconego dla prezesa zarządu są pośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z tym, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka w okresie od 1 marca 2010 r. do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z Panią A. P. ma prawo w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc lub rok podatkowy) wypłacone dla wyżej wymienionej wynagrodzenie za pracę oraz naliczone i zapłacone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uznać za koszty uzyskania przychodów. Zdaniem Spółki bez znaczenia jest fakt, iż wypłacane dla Pani A. P. wynagrodzenie zgodnie ze wskazanym orzeczeniem sądu powszechnego nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Natomiast w przypadku, gdy zostaną płatnikowi zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nienależnie zapłacone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, kwoty powyższe stanowić będą stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W zakresie pytania drugiego, zdaniem Spółki, w przypadku zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nienależnie pobranych przez płatnika z wynagrodzeń Pani A. P. składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, nie spoczywa na Spółce obowiązek dokonania za okres od 1 marca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., korekty naliczania należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące rozliczeniowe. Stąd płatnik mając za podstawę art. 32 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowo naliczał zaliczki za wyżej wymienione okresy rozliczeniowe oraz prawidłowo sporządził informację (PIT-11) za rok podatkowy 2011. Natomiast z uwagi na fakt, iż w dniu (...) lipca 2011 r. dla płatnika znane było orzeczenie Sądu Apelacyjnego w B. w sprawie odrzucenia apelacji do wyroku Sądu Okręgowego w B. z (...) grudnia 2010 r. w okresie od (...) lipca 2011 r. do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy pracę z Panią A. P., płatnik ustalając wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej od wypłacanego wynagrodzenia dla wyżej wymienionej za dany miesiąc rozliczeniowy, nie ma prawa pomniejszać podstawy opodatkowania o koszty uzyskania w wysokości ustawowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: np. w roku 2011 o kwotę 111,25 zł) oraz o pobrane nienależnie składki na ubezpieczenia społeczne oraz nie ma prawa pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o nienależnie pobrane przez płatnika z wynagrodzenia A. P. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie od zwracanych dla Pani A. P. w przyszłości przez Spółkę nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, płatnik nie ma obowiązku naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Postanowieniem z (...) października 2011 r. nr (...),(...) Dyrektor Izby Skarbowej w B. działając z upoważnienia Ministra Finansów na podstawie art. 165a § 1 w zw. z art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. (dalej o.p.), odmówił wszczęcia postępowania w sprawie przedmiotowego wniosku.

Nie zgadzając się z tym rozstrzygnięciem Spółka złożyła od niego zażalenie wnosząc o rozpatrzenie wniosku z (...) lipca 2011 r. co do meritum.

Postanowieniem z (...) grudnia 2011 r. nr (...),(...) Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy postanowienie pierwszoinstancyjne.

W uzasadnieniu organ interpretacyjny wskazał, że zgodnie z art. 14b § 1 i 2 o.p. interpretacja ma dotyczyć zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Pojęcia "przepisy prawa podatkowego" i "ustawy podatkowe" wyjaśniają art. 3 pkt 1 i 2 o.p. Instytucja ta gwarantuje ochronę prawną w zakresie określonym przepisami art. 14k-14n o.p. w przypadku zastosowania się zainteresowanego do wydanego na jego rzecz rozstrzygnięcia. Zastosowanie się do uzyskanej interpretacji jest natomiast możliwe wyłącznie wówczas, gdy dotyczy ona przepisów zawierających normy wskazujące na obowiązek bądź prawo zachowania się zainteresowanego w określony przez ustawodawcę sposób. W odniesieniu do zaskarżonego postanowienia - w tak przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym - stwierdzono, iż kwestię wstępną dla uznania stanowiska Spółki za prawidłowe albo nieprawidłowe stanowi ocena cywilnoprawna skutków czynności dokonanej przez Spółkę z Panią A.P. Należałoby rozważyć, w jaki sposób czynność prawna mająca za przedmiot określone świadczenia przez Panią A. P. na rzecz Spółki rodzi skutki prawne na gruncie prawa prywatnego. Zwłaszcza należałoby rozważyć kwestię skuteczności tej czynności prawnej lub skuteczności określonych postanowień zawartej umowy, pozorności zawartej czynności prawnej, a także ewentualną kwestię stosunku prawnego łączącego strony umowy na gruncie prawa pracy (w szczególności z uwagi na regulacje art. 58 i art. 387 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm., a także art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zdaniem organu, uznanie stanowiska Spółki za prawidłowe albo nieprawidłowe nie jest zatem możliwe w drodze wykładni (interpretacji) przepisów prawa podatkowego. Wydanie żądanych przez Spółkę rozstrzygnięć w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wymagałoby w istocie poddania ocenie okoliczności faktycznych sprawy, w szczególności ustalenia skutków prawnych opisanej czynności prawnej dokonanej pomiędzy Spółką i Panią A. P. Natomiast organ interpretacyjny nie jest uprawniony - i nie dysponuje stosownymi środkami prawnymi - do przeprowadzenia tego rodzaju czynności w ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. W szczególności, w postępowaniu tym nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu dowodowym, ani art. 199a o.p.

Podsumowując organ wskazał, że wniosek Spółki, sposób skonstruowania problemowych zagadnień (tekst jedn.: zawarty we wniosku oraz jego uzupełnieniu stan faktyczny i zdarzenie przyszłe, sformułowane pytania oraz własne stanowiska) nie pozwalały na dokonanie oceny przedstawionego stanowiska w ramach pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanej w trybie art. 14b § 1 o.p. Zaistniała zatem "inna przyczyna", o której mowa w art. 165a § 1 o.p., stanowiąca przesłankę odmowy wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie.

W skardze do sądu administracyjnego Spółka wniosła o uchylenie postanowień wydanych w obu instancjach, jako niezgodnych z prawem. Zarzuciła, że Minister Finansów naruszył:

a)

art. 14b § 1-3 o.p. przez bezpodstawne uznanie, bez przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego, iż wniosek skarżącego o wydanie interpretacji indywidualnych wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, a w szczególności ustalenia skutków prawnych zawartej przez wnioskodawcę umowy o pracę z 1 marca 2010 r. z prezesem zarządu;

b)

art. 120 o.p. przez bezzasadne pozostawienie wniosku strony bez merytorycznego rozpatrzenia w sytuacji, gdy istnieje pomiędzy sprawą, w której wystąpiono z wnioskiem o udzielenie pisemnych interpretacji indywidualnych, a wnioskodawcą związek wyrażający się tym, że przedstawiony we wniosku problem dotyczy bezpośrednio sfery praw i obowiązków podatkowych Spółki;

c)

art. 165a o.p. przez bezpodstawne uznanie przez organ interpretacyjny, iż zdarzenia opisane przez stronę we wniosku nie mogą być rozstrzygnięte w ramach postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W uzasadnieniu Spółka podkreśliła, że wbrew twierdzeniom organu przedmiotowa sprawa dotyczy ustalenia uprawnień przysługujących Spółce w przedmiocie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu oraz ustalania, jakie obowiązki spoczywają na stronie, jako płatniku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Strona przedkładając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnych nie wnosiła natomiast do organu interpretacyjnego o przeprowadzenie w jakimkolwiek zakresie postępowania dowodowego w przedmiocie ustalenia ważności umowy o pracę zawartej z prezesem zarządu.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważa, co następuje.

Skarga jest zasadna.

Kontroli Sądu podlegało postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Spółki o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podstawę prawną tego rozstrzygnięcia stanowił art. 165a § 1 o.p., zgodnie z którym, gdy żądanie wszczęcia postępowania (art. 165 o.p.), zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Na mocy art. 14h o.p. przepis ten ma zastosowanie do postępowań o wydanie interpretacji.

Wskazaną w skarżonym postanowieniu przyczyną odmowy wydania interpretacji było stwierdzenie, iż przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz sformułowane pytania nie pozwalały na ocenę stanowiska wnioskodawcy w ramach pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zdaniem organu nie mieściły się one w określonym w ustawie - Ordynacja podatkowa zakresie przedmiotowym interpretacji indywidualnych.

Oceniając zasadność tego stanowiska trzeba w pierwszej kolejności odwołać się do przepisów regulujących reguły wydawania interpretacji indywidualnych.

W myśl postanowień art. 14b § 1 o.p. minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wspomniany wniosek może dotyczyć zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak też i zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 o.p.). Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego (art. 14b § 3 o.p.). Stosownie do art. 14c § 1 o.p. interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Według § 2 w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Z powyższych przepisów wynika, że wnioskodawca występując o wydanie w jego indywidualnej sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Stwierdzić należy, że złożony przez Spółkę w dniu (...) lipca 2011 r. wniosek zawierał wszystkie wskazane elementy.

Spółka we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przedstawiła stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do których przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe miały być zinterpretowane. Następnie przedstawiła własne stanowisko w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe były adekwatne do wymienionych przepisów ustaw podatkowych. Jako budzące wątpliwości interpretacyjne Spółka wskazała następujące przepisy: art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 66 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) oraz art. 31, art. 32 ust. 1-6, art. 38 ust. 1-2 i art. 39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Przepisy te są niewątpliwie przepisami prawa podatkowego. Dotyczą one m.in. kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności z tytułu stosunku pracy oraz obowiązków ciążących na płatniku odnośnie obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tych też okoliczności dotyczy przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i zdarzenia przyszłe. Także w oparciu o wymienione przepisy Spółka sformułowała własne stanowisko w sprawie, w kontekście stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionych we wniosku.

Mając powyższe na uwadze nie można zgodzić się z organem interpretacyjnym, że wobec przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, nie był on uprawniony do oceny stanowiska wnioskodawcy odnośnie prawa do uznania za koszty uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia za pracę oraz zapłaconych składek na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także obowiązku dokonania korekty naliczania należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz korekty informacji (PIT -11) w przypadku zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nienależnie pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zagadnienia te niewątpliwie mieszczą się w zakresie przedmiotowym interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Obowiązkiem organu jest dokonanie oceny prawnej stanowiska przedstawionego we wniosku przez podatnika przy uwzględnieniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Podstawowe znaczenie w przypadku interpretacji indywidualnej ma wykładnia przepisów podatkowych. Zadaniem organu interpretacyjnego zawężone jest do analizy okoliczności podatnych we wniosku. Sąd podziela stanowisko, iż organ podatkowy nie jest uprawniony w trybie przewidzianym w art. 14b o.p. do przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie, w tym również do badania rzeczywistej treści czynności prawnej będącej przedmiotem umowy i przyjmuje jako podstawę interpretacji opis stanu faktycznego przedstawiony przez wnioskodawcę. Postępowanie interpretacyjne opiera się bowiem wyłącznie na stanie faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę (por. wyrok WSA w Krakowie z 21 kwietnia 2009 r., I SA/Kr 1678/08, LEX nr 497508). Trzeba zauważyć, że stan faktyczny brany pod uwagę do wydania interpretacji nie może być "dopowiadany" dołączanymi do wniosku dokumentami (por. wyrok WSA w Krakowie z 20 listopada 2009 r., I SA/Kr 1188/09, LEX nr 532826). W postępowaniu tym nie może się toczyć spór o stan faktyczny, ani nie może być prowadzone postępowanie dowodowe. Jeśli przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny spełnia hipotezę konkretnego przepisu prawa, to organ podatkowy ma podstawy do uznania, że podany we wniosku stan faktyczny jest przedstawiony wyczerpująco (por. wyrok NSA z 30 lipca 2009 r., I FSK 1158/08, LEX nr 552133). Podatnik nie może wymagać, aby organ podatkowy ustalał stan faktyczny, czy oceniał zgodność opisu stanu faktycznego formułowanego we wniosku z rzeczywistością. Obowiązek ustalania wszystkich okoliczności faktycznych, rzeczywiście zaistniałych ciąży na organie podatkowym wyłącznie w ramach zwykłego postępowania podatkowego. Stąd w toku postępowania podatkowego mogą zostać poczynione przez organ odmienne ustalenia od przedstawionych przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji. Przeszkody ku temu nie stanowi interpretacja stwierdzająca, że stanowisko podatnika wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji jest prawidłowe, gdyż stanowisko to odnosić się będzie do innego stanu faktycznego, niż stan faktyczny ustalony przez organy w postępowaniu wymiarowym.

W kontrolowanej sprawie organ interpretacyjny nie może zatem niewątpliwie oceniać cywilnoprawnych skutków czynności dokonanej przez Spółkę z Panią A. P., ani kwestii jej skuteczności na gruncie prawa pracy. Jeżeli Spółka w szczególności wskazała, że zawarła umowę o pracę, organ winien to potraktować jako element przedstawionego stanu faktycznego, nie jest bowiem uprawniony do badania rzeczywistej treści tego stosunku. Okoliczności przedstawione przez zainteresowanego podlegają wyłącznie ocenie na gruncie przepisów prawa podatkowego. Jeżeli przedstawiony opis stanu faktycznego (lub zdarzenia przyszłego) są niewystarczające do wydania interpretacji indywidualnej organ może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku (art. 169 § 1 w zw. z art. 14h o.p.). Nie ma też przeszkód, aby organ mając wątpliwości, co do przedstawionych przez wnioskodawcę określonych elementów stanu faktycznego np. kwalifikowania czynności prawnych na gruncie przepisów nie stanowiących przepisów prawa podatkowego, oceniając stanowisko przedstawione we wniosku, zawarł w interpretacji stosowne "zastrzeżenia" lub dokonał oceny ze wskazaniem alternatywnych rozwiązań. Występowanie takich wątpliwości nie uzasadnia natomiast odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Niezasadne odstąpienie od obowiązku wydania interpretacji indywidualnej zawierającej ocenę prawną stanowiska wnioskodawcy czyni zasadnymi zarzuty naruszenia przepisów art. 14b § 1 oraz art. 14c § 1 o.p. Powyższe stanowi także o naruszeniu zasady praworządności wyrażonej w art. 120 o.p. (mającej zastosowanie w postępowaniu "interpretacyjnym" stosownie do art. 14h o.p.). W jej świetle organ interpretacyjny zobowiązany był bowiem do działania w granicach i na podstawie przepisów prawa tj. w omawianej sprawie do wydania interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania wskazanych we wniosku przepisów prawa podatkowego, w kontekście stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionych we wniosku. Dodatkowo odmawiając wszczęcia postępowania organ naruszył przepis art. 165a § 1 o.p. W sytuacji, gdy wniosek spełniał warunki określone w przepisach nie zachodziła podstawa do odmowy wszczęcia postępowania w sprawie.

Z uwagi na stwierdzone naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), Sąd uchylił postanowienia wydane w obu instancjach.

Na podstawie art. 152 ww. ustawy orzeczono o niewykonalności uchylonych postanowień, a o kosztach Sąd orzekł stosownie do art. 200 w zw. z art. 205 § 4 ww. ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sadami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 31, poz. 153).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.