Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001823

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 6 czerwca 2018 r.
I SA/Bk 1830/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (spr.).

Sędziowie WSA: Andrzej Melezini, Dariusz Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi T. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.