I SA/Bk 1830/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2411499

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2017 r. I SA/Bk 1830/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi T. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Sądu na decyzję z dnia (...) października 2017 r., wydaną w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry, skarżący wniósł m.in. o wstrzymanie jej wykonania. Wskazał, że nałożona kara pieniężna w kwocie 24.000 zł jest karą bardzo dotkliwą. Skarżący nie posiada środków pieniężnych za zapłatę tak znacznej kwoty. Ewentualna egzekucja doprowadzi Skarżącego i jego rodzinę na skraj bankructwa. Skarżący prowadzi skromne gospodarstwo domowe, utrzymuje się z minimalnej pensji pracując jako kierowca. Żona również uzyskuje niewielki dochód w wysokości minimalnej pensji krajowej. Na utrzymaniu Skarżący ma dwójkę małoletnich dzieci, a żona jest obecnie w ciąży z trzecim. Skarżący nie posiada oszczędności, ani wartościowych przedmiotów, które pozwalałyby na zapłatę tak znacznej kwoty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), Sąd może wstrzymać wykonanie aktu administracyjnego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest zamknięty, a wykazanie ich wystąpienia jest rzeczą wnioskodawcy, który powinien starannie uzasadnić swój wniosek i wskazać konkretne okoliczności świadczące, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadnione i konieczne.

Zdaniem Sądu, skarżący nie uczynił tego w sposób uzasadniający objęcie ochroną tymczasową.

Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 29 maja 2009 r., I FZ 148/09 stwierdził, że uzasadnienie wniosku powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń lub okoliczności, jednakże w taki sposób, aby sąd miał możliwość dokonania kontroli ich prawdziwości. Sąd musi mieć o nich wiedzę i możliwość zweryfikowania tej wiedzy, a dostarczenie odpowiednich informacji i dokumentów w tym zakresie obciąża stronę.

Tymczasem Skarżący, poza ogólnikowymi twierdzeniami, nie przedstawił aktualnych danych o swoim stanie majątkowym. Brak dokumentacji obrazującej jego rzeczywistą kondycję finansową uniemożliwia pozytywne rozpoznanie wniosku. Tym samym nie sposób ocenić czy rzeczywiście zachodzą przesłanki do wstrzymania wykonania decyzji.

Dlatego też Sąd za zasadne uznał odmówić udzielenia ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w oparciu o art. 61 § 3 i 5 cytowanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.