I SA/Bk 1781/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2432569

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2018 r. I SA/Bk 1781/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu cła postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe w sprawie;

2.

zasądzić od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. na rzecz skarżącego A. Z. kwotę 100,00 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

A. Z. zaskarżył do Sądu decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) września 2017 r., wydaną w przedmiocie odmowy zwrotu cła.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania informując, że w sprawie tej zaskarżona decyzja została uchylona w trybie autokontroli przewidzianej w art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a."

Postępowanie sądowe należy umorzyć.

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a., organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Z tzw. uprawnienia autokontrolnego skorzystał w tej sprawie organ i decyzją z dnia (...) listopada 2017 r. uchylił w całości zaskarżoną do Sądu decyzję z dnia (...) września 2017 r. oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z dnia (...) czerwca 2017 r. i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia. Decyzja "autokontrolna" została wydana w terminie wynikającym z art. 54 § 3 p.p.s.a. i zawiera rozstrzygnięcie stwierdzające, że w sprawie nie miało miejsca działanie bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Powyższe skutkuje bezprzedmiotowością postępowania, bowiem ustał byt prawny przedmiotu zaskarżenia, natomiast stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak pkt 1 w sentencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. O zwrocie kosztów postępowania Sąd orzekł w myśl art. 200 w zw. z art. 205 § 1 w zw. z art. 201 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.