Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978219

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 7 stycznia 2016 r.
I SA/Bk 1416/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO del. do WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi K. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) września 2015 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia odrzucić skargę.,

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 listopada 2015 r., nadanym w placówce pocztowej w dniu 26 listopada 2015 r. K. K. wniósł - za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w B. - skargę na indywidualna interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia (...) września 2015 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pismem z dnia 23 października 2015 r. organ interpretacyjny odpowiedział na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Pismo to zostało skutecznie doręczone w dniu 26 października 2015 r.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na przekroczenie terminu do jej wniesienia, przewidzianego w art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, jako wniesiona po terminie.

Stosownie do treści art. 53 § 2 p.p.s.a., skargę na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Zgodnie natomiast z art. 83 § 1 p.p.s.a. terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Skutkiem uchybienia terminu do wniesienia skargi jest - w myśl art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. odrzucenie skargi na posiedzeniu niejawnym.

Odnosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy Sąd zauważa, że odpowiedź Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wraz z prawidłowym pouczeniem o możliwości, sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku doręczono skarżącemu w dniu 26 października 2015 r., zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi, zgodnie z art. 83 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 111 k.c. upłynął 25 listopada 2015 r.

Z akt sprawy wynika, iż skarga nadana została w dniu 26 listopada 2015 r. (vide datownik koperta z k. 10), a więc z uchybieniem terminu. Powyższe ustalenia pozwalają na stwierdzenie, że skarga jest spóźniona.

Z tych wszystkich względów skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., o czym postanowiono w sentencji.-

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.