Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978216

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 14 stycznia 2016 r.
I SA/Bk 1401/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi M. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) września 2015 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia odrzucić skargę.,

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Skarbowej w B., działając w imieniu Ministra Finansów, wydał w dniu (...) września 2015 r. na wniosek M. K. (dalej: Skarżący) indywidualną interpretację prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Skarżący wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa. Pismem z dnia (...) października 2015 r. organ interpretacyjny odpowiedział na to wezwanie. Pismo to zostało skutecznie doręczone w dniu 23 października 2015 r.

Pismem z dnia 25 listopada 2015 r., nadanym w placówce pocztowej w dniu 26 listopada 2015 r. M. K. wniósł - za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w B. - skargę na indywidualna interpretację przepisów prawa podatkowego.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej odrzucenie z uwagi na przekroczenie terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako wniesiona po terminie.

Stosownie do treści art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., skargę na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Odpowiedź Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa została doręczona Skarżącemu w dniu 23 października 2015 r., zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął 22 listopada 2015 r. Z akt sprawy wynika zaś, że skarga została wniesiona w dniu 26 listopada 2015 r. (zob.

k.

10 akt sprawy), a zatem z przekroczeniem ustawowego terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.