Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978201

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 27 stycznia 2016 r.
I SA/Bk 1368/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) października 2015 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi powstałymi w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącymi nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) października 2015 r. Nr (...), wydane w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi powstałymi w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącymi nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 grudnia 2015 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł oraz do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez złożenie 1 brakującego odpisu skargi oraz pełnomocnictwa lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi-w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie do wykonania powyższych obowiązków doręczono ww. w dniu 17 grudnia 2015 r. (k. 12). Termin do wykonania powyższych obowiązków upłynął bezskutecznie w dniu 24 grudnia 2015 r.

Do dnia dzisiejszego strona skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi. Nie uiszczono też wpisu od skargi, co zostało potwierdzone w piśmie Oddziału Finansowo - Budżetowego tutejszego Sądu z dnia 21 stycznia 2016 r.

(k. 13).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a.") sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Natomiast w myśl art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o skutkach prawnych, nie usunęła braków formalnych skargi oraz nie uiściła wpisu od skargi, co obligowało Sąd do jej odrzucenia.

Mając na uwadze powyższe na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

\

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.