Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978199

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 27 stycznia 2016 r.
I SA/Bk 1364/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 27 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na 2011 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą złożoną do Sądu na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) listopada 2015 r., Przewodniczący tut. Wydziału wydał w dniu 11 grudnia 2015 r. zarządzenie o wezwaniu Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. W przypadku nie uzupełnienia wymienionego braku w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia przewidziany został rygor odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie Sądu zostało skutecznie doręczone dorosłemu domownikowi Skarżącemu - P. P. w dniu 16 grudnia 2015 r. (k. 10 akt). W wyznaczonym terminie Skarżący nie uiścili jednak wpisu sądowego (k. 11 akt sprawy).

Brak wpisu od skargi powoduje, że postępowanie nie mogło być skutecznie uruchomione, a stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Dlatego też orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 ww. ustawy procesowej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.