Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978193

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 11 lutego 2016 r.
I SA/Bk 1349/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Melezini (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 lutego 2016 r. sprawy ze skargi R. B. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) października 2015 r. Nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014 postanawia odrzucić skargę.,.

Uzasadnienie faktyczne

S. B. reprezentujący skarżącego R. B. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia (...) października 2015 r., nr (...), wydaną w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 grudnia 2015 r. S. B. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł oraz wezwano go do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez złożenie pełnomocnictwa lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącego R. B. przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie do wykonania powyższych obowiązków doręczono ww. w dniu 15 grudnia 2015 r. (k. 16). Termin do wykonania powyższych obowiązków upłynął bezskutecznie w dniu 23 grudnia 2015 r.

Powyższe czynności zostały powtórzone w stosunku do skarżącego, który został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi na podstawie zarządzenia z dnia 21 stycznia 2016 r. i wezwania doręczonego w dniu 25 stycznia 2016 r. (k. 21). Termin do wykonania powyższych obowiązków upłynął bezskutecznie w dniu 1 lutego 2016 r., a wpis sądowy nie został uiszczony do dnia dzisiejszego (k. 22).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a.") sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Natomiast w myśl art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie ani Skarżący ani jego pełnomocnik pomimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o skutkach prawnych, nie usunęli braków formalnych skargi oraz nie uiścili wpisu od skargi, co obligowało Sąd do jej odrzucenia.

Mając na uwadze powyższe, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.