Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851706

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 9 lipca 2014 r.
I SA/Bk 126/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.).

Sędziowie WSA: Jacek Pruszyński, Urszula Barbara Rymarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 lipca 2014 r. sprawy ze skargi Ł. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności jako byłego członka zarządu P. (...) Sp. z o.o. z/s w B. za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2008 r. i miesiąc styczeń 2009 r. oraz z tytułu odsetek za zwłokę i kosztów postępowania egzekucyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.