I SA/Bk 105/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203008

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 lutego 2017 r. I SA/Bk 105/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO del. do WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) grudnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Sądu na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia (...) grudnia 2016 r. nr (...), pełnomocnik M. L. wniósł o wstrzymanie jej wykonania. We wniosku wskazano, że wykonanie tej decyzji będzie skutkować powstaniem uszczerbku majątkowego oraz powodować trudne do odwrócenia skutki. Określenie wysokości zobowiązania nastąpiło w wysokości ponad dwukrotnie wyższej niż zadeklarowana przez stronę. Skarżący nie będzie w stanie sprostać nałożonemu obowiązkowi bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny. W razie skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, wykonanie decyzji może skutkować powstaniem szkody oraz wyrządzenie skutków trudnych do odwrócenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), Sąd może wstrzymać wykonanie aktu administracyjnego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest zamknięty, a wykazanie ich wystąpienia jest rzeczą wnioskodawcy, który powinien starannie uzasadnić swój wniosek i wskazać konkretne okoliczności świadczące, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadnione i konieczne.

Skarżący reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, uzasadniając złożony wniosek ograniczył się wyłącznie do ogólnych twierdzeń o powstaniu szkody oraz wyrządzeniu skutków trudnych do odwrócenia Twierdzeń tych w żaden sposób nie można zweryfikować, bowiem nie zostały poparte stosownymi dokumentami, mogącymi potwierdzać obawy strony co do wystąpienia tak daleko idących skutków wykonalności zaskarżonej decyzji. Uzasadnienie wniosku nie pozwala zatem Sądowi na ocenę, czy wykonanie decyzji może wyrządzić znaczną szkodę lub spowodować trudne do odwrócenia skutki. Zweryfikowanie tego, czy wykonanie decyzji spowoduje skutki wskazane przez autora wniosku musi się odbywać z uwzględnieniem szczegółowych informacji o sytuacji majątkowej strony, wysokości uzyskiwanych dochodów, posiadanych oszczędnościach, składnikach majątku, a także dodatkowo ponoszonych wydatkach. Brak wyczerpującego uzasadnienia wniosku uniemożliwia jego merytoryczną ocenę.

W tym stanie rzeczy Sąd uznał za zasadne odmówić udzielenia stronie skarżącej ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, o czym w oparciu o art. 61 § 3 i § 5 ww. ustawy procesowej orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.