Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978139

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 10 lutego 2016 r.
I SA/Bk 1016/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału I: Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat I. Ł. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) kwietnia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji wydanej w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania postanawia - oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyznał A. K. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Stosownie do powyższego, Okręgowa Rada Adwokacka w B. dnia (...) listopada 2015 r. wyznaczyła do prowadzenia sprawy adwokat I. Ł. - data wpływu do tut. Sądu

(...) listopada 2015 r. (k. 72). Postanowieniem z dnia 18 listopada 2015 r. tut. Sąd odrzucił skargę A. K.

W sprawie niniejszej adwokat I. Ł. sporządziła: wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi (k. 76 - 77) oraz nadesłała wymagane odpisy tego pisma (k. 83 - 84). Pełnomocnik wniosła również o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, które to nie zostały opłacone ani w całości ani w części (k. 126). Postanowieniem z dnia 14 stycznia br. tut. Sąd odmówił A. K. przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Na wstępie należy podnieść, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801) i z tym dniem rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm.) przestało obowiązywać. Jednakże na mocy § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. W związku z powyższym rozpatrywany wniosek o przyznanie wynagrodzenia jako złożony w sprawie wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia należało rozpoznać na starych zasadach.

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie..., w drugiej instancji wynagrodzenie może być przyznane za: sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit. a); sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit. b); udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit. c) oraz w postępowaniu zażaleniowym (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit. d).

Katalog ten ma charakter zamknięty (postanowienie NSA z dnia 7 października 2010 r., sygn. akt I OSK 1000/10, publ. https://cbois.nsa.gov.pl/).

W sprawie niniejszej adwokat I. Ł. sporządziła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi oraz nadesłała wymagane odpisy tego pisma. Niemniej jednak mając na uwadze ww. orzeczenie NSA należy podkreślić, że czynności te nie figurują w katalogu zawartym w § 18 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie..., co skutkuje brakiem podstaw prawnych do przyznania wynagrodzenia za czynności wykonane przez pełnomocnika w sprawie niniejszej. Pełnomocnik nie wykonał natomiast żadnej z czynności wymienionych w treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie..., za które istniałaby możliwość przyznania wynagrodzenia.

W tej sytuacji, stosując przepisy art. 250 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie..., i § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej..., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.