Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722712

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 25 września 2019 r.
I SA/Bk 101/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. L. i A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. L. i A. L. wywiedli to tut. Sądu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) stycznia 2019 r. w przedmiocie zmiany decyzji w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I tut. Sądu z dnia 4 marca 2019 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od ww. skargi w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zawierało stosowne pouczenie. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że przedmiotowe zarządzenie zostało skutecznie doręczone skarżącym w dniu 6 marca 2019 r., (k. 23, 24 akt), a zatem termin na uiszczenie wpisu sądowego mijał 13 marca 2019 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścili jednak wpisu sądowego (k. 65 akt).

Przedmiotowe postępowanie sądowoadministracyjne było zawieszone w okresie od 3 kwietnia 2019 r. do 11 września 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd. W przedmiotowej sprawie skarżący, pomimo prawidłowo doręczonego wezwania, nie uiścili wymaganego wpisu w ustawowym siedmiodniowym terminie, co uzasadniało odrzucenie ww. skargi.

Z powyższych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.