Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 787618

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 30 marca 2011 r.
I SA/Bk 101/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 marca 2011 r. sprawy ze skargi E. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) stycznia 2011 r. Nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia:

odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pani E. P. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z (...) stycznia 2011 r., nr(...), uchylające postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. z (...) grudnia 2010 r. w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Zarządzeniem z 16 marca 2011 r. Skarżąca została wezwana przez Sąd do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu zostało doręczone Skarżącej 17 marca 2011 r. Wyznaczony przez Sąd 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 24 marca 2011 r. i w terminie tym Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W tej sytuacji Sąd, stosując przepisy art. 220 § 3 w zw. art. 58 § 3 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.