Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1759026

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 11 maja 2015 r.
I SA/Bd 972/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. U. i M. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki w zakresie zaległości w podatku akcyzowym postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej w T. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. orzekającej o odpowiedzialności D. U. i M. M. za zobowiązania podatkowe spółki I. s.c. w zakresie zaległości w podatku akcyzowym.

Na powyższą decyzję strony wniosły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W związku z wniesioną skargą, Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z dnia 19 marca 2015 r. wezwał skarżących, do uiszczenia wpisu sądowego od skargi (D. U. w kwocie 50 zł, a M. Ma. w kwocie 500 zł) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Doręczenia skarżącym odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu dokonano w oparciu o przepis art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") odpowiednio: D. U. w dniu 9 kwietnia 2015 r. (k. 51 akt sądowych), M. Mk w dniu 9 kwietnia 2015 r. (k. 49 akt sądowych). Zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego upływał wobec obu skarżących z dniem 16 kwietnia 2015 r Z akt sprawy wynika, że skarżący nie uiścili należnego wpisu sądowego

Na podstawie art. 220 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma, jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. Nieuiszczenie opłaty przy wniesieniu pisma nie powoduje automatycznie ujemnych skutków dla wnoszącego. W takim przypadku opłatę można uiścić w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania sądu do jej uiszczenia. W przedmiotowej sprawie wpis nie został uiszczony, pomimo prawidłowego wezwania. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 powyższej ustawy stanowiącym, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec niewykonania przez skarżących zarządzenia Sądu i nieuiszczenia należnego wpisu, Sąd postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.