Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1976439

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 1 lutego 2016 r.
I SA/Bd 923/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Strona wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

Zarządzeniem z dnia 17 listopada 2015 r. Sąd wezwał stronę do uzupełnienia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 701 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Z powodu niedoręczenia przesyłki zawierającej powyższe zarządzenie, została ona złożona w placówce pocztowej, o czym zawiadomiono adresata umieszczając awizo w jego skrzynce pocztowej w dniu 20 listopada 2015 r. Korespondencja ta z powodu niepodjęcia została powtórnie awizowana w dniu 30 listopada 2015 r., po czym w wyniku nieodebrania zwrócona została nadawcy w dniu 7 grudnia 2015 r. Na żądanie skarżącego zawarte w piśmie z dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd przesłał zarządzenie o wpisie ponownie, informując jednocześnie, że przesłanie to nie zmienia doręczenia przesyłki pierwotnej, które nastąpiło z dniem 4 grudnia 2015 r. Ponownie przesłanej korespondencji skarżący również nie odebrał, w wyniku czego, po podwójnym awizowaniu została ona zwrócona do tut. sądu w dniu 7 stycznia 2015 r. Z akt sprawy wynika, że skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2 (§ 1). Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (§ 2).

W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (§ 3). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (§ 4).

Z akt sprawy wynika, że przesyłka zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego została przesłana na adres skarżącego wskazany w skardze w dniu 18 listopada 2015 r. Przesyłka ta została następnie awizowana w dniu 20 listopada 2015 r. z adnotacją doręczającego o pozostawieniu jej do odbioru w placówce Urzędu Pocztowego w S. W wyniku niepodjęcia, przesyłka została powtórnie awizowana w dniu 30 listopada 2015 r., a następnie, z powodu niepodjęcia w terminie, zwrócona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w dniu 7 grudnia 2015 r.

Mając na uwadze wskazaną treść art. 73 p.p.s.a. oraz zaistniały stan faktyczny, należy stwierdzić, że doręczenie przedmiotowej przesyłki nastąpiło w dniu 4 grudnia 2015 r., czyli z upływem 14. dnia od dnia złożenia pisma w placówce pocztowej. Z akt sprawy wynika, że w wyznaczonym przez Sąd terminie siedmiodniowym, liczonym od dnia 4 grudnia 2015 r., ani do dnia dzisiejszego, strona nie uiściła należnego wpisu.

W świetle powyższych okoliczności, bez znaczenia dla przedmiotowej sprawy pozostaje fakt powtórnego przesłania przez Sąd stronie skarżącej zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, albowiem miało ono jedynie charakter informacyjny i nie znosiło terminu, od którego należy liczyć siedmiodniowy termin na uzupełnienie braków skargi - w przedmiotowej sprawie był to dzień 4 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma, jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. W niniejszej sprawie należny wpis nie został uiszczony, pomimo prawidłowego wezwania. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowiącym, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W przedmiotowej sprawie, zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), należny wpis wynosił 701 zł.

Wobec niewykonania zarządzenia Sądu i nieuiszczenia należnego wpisu, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.