Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1759018

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2015 r.
I SA/Bd 92/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Liwacz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia B. N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ze skargi B. N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad 2009 r. postanawia:

1.

odrzucić zażalenie,

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu od zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Skuteczne wniesienie zażalenia wymaga spełnienia przez skarżącego warunków formalnych, które zostały dla zażalenia określone w przepisach prawa.

Z treści art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwana dalej "p.p.s.a."), wynika że zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2015 r. odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Odpis postanowienia z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia zażalenia został skutecznie doręczony skarżącemu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia upływał, zatem z dniem 27 kwietnia 2015 r. Zażalenie zostało natomiast wniesione w dniu 28 kwietnia 2015 r. (data stempla pocztowego), tj. po terminie.

Stosownie do treści art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w terminie.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. Rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu wpisu od zażalenia wydano w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.