I SA/Bd 873/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2514182

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2018 r. I SA/Bd 873/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Mariusz Pawełczak po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi R. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanowił: 1. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych, 2. ustanowić adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł na urzędowym PPF o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawca podał, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Nie uzyskuje żadnych dochodów. Jako majątek wnioskodawca wskazał mieszkanie o pow. (...) m˛ - prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Oświadczył, że nie posiada innych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych oraz przedmiotów wartościowych o wartości powyżej 5.000 zł.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe zważono, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, że instytucja prawa pomocy stanowi zabezpieczenie konstytucyjnej zasady prawa do sądu, jako podstawowego standardu państwa prawnego. Umożliwia bowiem realizację swoich praw na drodze sądowej podmiotom nie posiadającym dostatecznych środków na ponoszenie niezbędnych kosztów postępowania.

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z (...) sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej zwana p.p.s.a.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.). Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 p.p.s.a.). Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym - czyli takiego jakiego obecnie domaga się strona skarżąca - następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy orzekający stwierdził, że przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie na obecnym etapie postępowania zostały przez skarżącego spełnione. Uzasadniania to jego aktualna sytuacja materialna i finansowa skarżącego.

Wskazać bowiem należy, że prawomocnym postanowieniem z dnia (...) listopada 2017 r. zwolniono skarżącego od wpisu od skargi. Jak wynika z informacji zawartych na urzędowym formularzu PPF który wpłynął do tut. Sądu w dniu (...) maja 2018 r. sytuacja finansowa i majątkowa skarżącego nie zmieniła się od dnia złożenia poprzedniego wniosku. Skarżący nadal nie uzyskuje dochodów i korzysta ze wsparcia finansowego rodziny. Nie posiada oszczędności oraz papierów wartościowych. Jednocześnie wskazać należy, że wyrokiem z dnia (...) marca 2018 r. Sąd oddalił skargę strony, a zatem strona chcąc skorzystać z przysługującego jej środka zaskarżenia w postaci skargi kasacyjnej zmuszona jest skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika (art. 175 p.p.s.a.).

Mając na uwadze powyższe okoliczności, orzekający uznał, że zasadne jest udzielenie pomocy sądowej skarżącemu w postaci zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

Z tych powodów na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.