Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929394

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 17 listopada 2015 r.
I SA/Bd 869/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: sędzia WSA Jarosław Szulc (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Mirella Łent sędzia WSA Leszek Kleczkowski Protokolant: po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Gospodarstwa Ogrodniczego M. R. sp.k. w B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Strona wniosła skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania. Skarżąca na wezwanie Sądu uiściła wpis sądowy od skargi w kwocie 100 zł.

Na rozprawie w dniu 17 listopada 2015 r. reprezentujący spółkę pełnomocnik przedstawiając stanowisko skarżącej oświadczył, iż cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd uznał w niniejszej sprawie cofnięcie skargi za dopuszczalne i umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Ponieważ cofnięcie skargi nastąpiło na rozprawie, Sąd nie orzekł o zwrocie wpisu sądowego w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.