Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929383

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 23 listopada 2015 r.
I SA/Bd 843/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Liwacz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2010 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 sierpnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wpłynęła skarga J. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) r. w przedmiocie podatku od nieruchomości.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 13 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w dniu 17 sierpnia 2015 r. na podstawie art. 54 § 1 w zw. z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") przesłał skargę do organu, celem dokonania czynności określonych w art. 54 § 2 p.p.s.a.

Przekazując skargę do sądu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, organ wniósł o jej odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W myśl art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Termin do wniesienia skargi jest zachowany wyłącznie w przypadku nadania pisma w placówce pocztowej do właściwego adresata. W przypadku, więc wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, o zachowaniu terminu do jej wniesienia decyduje data nadania skargi przez sąd na adres właściwego organu administracji publicznej (por. T.Woś, H.Knysiak - Molczyk, M.Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2012, str. 414).

W przedmiotowej sprawie zaskarżona decyzja, zawierająca pouczenie o trybie i terminie do wniesienia skargi, została doręczona skarżącemu w dniu 10 lipca 2015 r., co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji znajdujące się w aktach administracyjnych. Zatem termin do wniesienia skargi upływał z dniem 10 sierpnia 2015 r. Skarga została nadana w placówce pocztowej i zaadresowana do Sądu w dniu 11 sierpnia 2015 r. W dniu 17 sierpnia 2015 r. została przekazana na adres organu, co oznacza, że za datę wniesienia skargi uznać należy dzień 17 sierpnia 2015 r. Oznacza to, że skarga została złożona z uchybieniem terminu do dokonania tej czynności.

Na marginesie wskazać również należy, że skarga została nadana w placówce pocztowej na adres Sądu również z uchybieniem terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.