Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929382

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 16 listopada 2015 r.
I SA/Bd 839/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szulc.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. Ł. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych postanawia: odmówić przywrócenia terminu

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę D. Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych. Sąd stwierdził, że skarżąca wniosła skargę z uchybieniem terminu w wyniku nadania jej na adres (...) Urzędu Skarbowego w B. Odpis postanowienia odrzucającego skargę został doręczony stronie w dniu 9 października 2015 r.

W piśmie z dnia 16 października 2015 r., nadanym w placówce pocztowej w tym samym dniu, skarżąca podniosła, że została wprowadzona w błąd w pouczeniu, iż ma złożyć skargę na adres (...) Urzędu Skarbowego w B., ul. Al. W. P. (...). Strona zaznaczyła, że wszystkie pisma wnosiła w terminie, a w wyniku zaistniałej sytuacji, straciła zaufanie do organów pośredniczących w przekazaniu skargi. Skarżąca wniosła o umorzenie wszystkich zaległości, oświadczyła, iż nie ma żadnych zobowiązań wobec (...) Urzędu Skarbowego w B., a przedmiotowa sprawa prowadzona jest z powodu błędu pracownika tego organu i wykorzystania niewiedzy i nieumiejętności skarżącej w pisaniu pism. Końcowo skarżąca zaznaczyła, że nie podważa decyzji Sądu, jednak nie zgadza się z "cwaniactwem urzędników".

Na podstawie zarządzenia z dnia 3 listopada 2015 r. Sąd zwrócił się do skarżącej o sprecyzowanie treści pisma z dnia 16 października 2015 r. poprzez wskazanie, czy strona wnosi zażalenie na powyższe postanowienie z dnia 5 października 2015 r. odrzucające skargę, czy też pismo to należy traktować w inny sposób, np jako wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W piśmie z dnia 9 listopada 2015 r. skarżąca podała, że wnosi o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi nie zasługuje na uwzględnienie.

W świetle postanowień zawartych w art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w jego uchybieniu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 87 § 3 p.p.s.a.) Ponadto, równocześnie z wnioskiem, strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Przywrócenie terminu możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony. Przepis art. 86 § 1 p.p.s.a. jednakże nie określa, według jakich kryteriów należy oceniać zachowanie strony. Ocena braku winy została pozostawiona uznaniu sądu, co daje możliwość uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności. Według ugruntowanego orzecznictwa, jako kryterium przy ocenie winy w uchybieniu terminu procesowego przyjmuje się obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy. W konsekwencji, przywrócenie terminu może mieć miejsce wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Do niezawinionych przyczyn uchybienia terminu zalicza się między innymi stany nadzwyczajne, takie jak problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe, czy nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą (por. postanowienie NSA z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt II GZ 223/14).

Oceniając wskazane przez skarżącą okoliczności mające uprawdopodobnić brak winy w uchybieniu terminu uznać należy, że w świetle zgromadzonych w aktach sprawy dowodów, argumentacja strony nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarżąca w złożonym wniosku o przywrócenie terminu podniosła, że została wprowadzona w błąd i jak zrozumiała pouczenie, skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r., nr (...) miała kierować na adres (...) Urzędu Skarbowego w B., ul. Al. W. P. (...). Takiej okoliczności nie można jednak uznać za niezawinioną, albowiem nie ulega wątpliwości, że gdyby skarżąca dochowała należytej staranności przy adresowaniu skargi i jej wysyłce, do pomyłki by nie doszło. W tym kontekście zauważyć należy, że w pouczeniu znajdującym się na piątej stronie zaskarżonego postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w B. znajduje się pouczenie, z którego wynika, że stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, którą należy wnieść za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w B. Pouczenie ani żadna część zaskarżonego postanowienia nie wskazuje na adres organu odwoławczego w B., ul. Al. W. P. (...) na który należałoby nadać skargę. Kompletny adres tego organu został natomiast zamieszczony na pierwszej stronie postanowienia, gdzie na górze strony, w nagłówku widnieje nazwa organu - Dyrektor Izby Skarbowej w B., a na dole strony, w stopce podano adres organu - ul. D. W. 18, (...) B. Ponadto, na dole pierwszej strony znajduje się również telefon kontaktowy, adres strony internetowej organu oraz adres e-mail, z których skarżąca mogła skorzystać w celu uzyskania informacji, na jaki adres należy nadać skargę.

W tej sytuacji, uwzględnienie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi nie jest możliwe, albowiem skarżąca nie uprawdopodobniła okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu. Z akt sprawy wynika, że strona dysponowała pełnym i prawidłowym adresem organu i nie istniały żadne przeszkody, aby skargę nadała na właściwy adres. Błędne przekonanie strony, co do adresu, na który należy nadać skargę, nie należy do niezawinionych, nadzwyczajnych przyczyn uchybienia terminu. Skarżąca ponadto nie spełniła wymogów art. 87 § 3 p.p.s.a., albowiem przedmiotowy wniosek nie został złożony za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w B.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.