I SA/Bd 822/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3187327

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2021 r. I SA/Bd 822/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szulc.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w której zawarł również wniosek o przyznanie prawa pomocy. Rozpatrując złożony wniosek, postanowieniem z dnia 2 marca 2021 r. referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Rozpatrując złożony sprzeciw, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie (sygn. akt I SPP/Bd 225/20).

W konsekwencji powyższego w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 kwietnia 2021 r., Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało pozostawione w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 - dalej "p.p.s.a.") z dniem 30 kwietnia 2021 r. W zakreślonym terminie wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Warunkiem skutecznego wniesienia skargi i podstawą do jej merytorycznego rozpatrzenia przez Sąd jest uiszczenie wpisu sądowego. Na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przepisie tym zawarta jest zasada, zgodnie z którą, warunkiem podjęcia przez Sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. Opłata ta powinna zostać uiszczona przy wniesieniu pisma podlegającego opłacie, o czym stanowi art. 219 p.p.s.a. albo najpóźniej na wezwanie Sądu, stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. W tym ostatnim przypadku, wskazana opłata powinna zostać uiszczona w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd, stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a.

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy wskazać należy, że przesyłka zawierająca wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi została skutecznie doręczona w trybie tzw. doręczenia zastępczego o którym mowa w art. 73 p.p.s.a. Zgodnie z treścią przywołanego unormowania, w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym wraz z informacją o możliwości odbioru w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa wyżej, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia wspomnianego czternastodniowego okresu.

W rozpatrywanej sprawie przesyłka zawierająca wezwanie była dwukrotnie awizowana tj. w dniach: 16 i 26 kwietnia 2021 r. Na skutek niepodjęcia przesyłki w terminie 14 dni od daty pierwszego awiza została zwrócona do Sądu. Stanowiło to podstawę do uznania, że doręczenie stronie skarżącej wezwania było skuteczne i zostało dokonane z dniem 30 kwietnia 2021 r. (art. 73 § 4 p.p.s.a.). Wobec uznania przesyłki za doręczoną w dniu 30 kwietnia 2021 r. zakreślony siedmiodniowy termin upłynął z dniem 7 maja 2021 r. Strona skarżąca, pomimo wezwania, nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Mając na uwadze powyższe, wobec nieuiszczenia należnego wpisu sądowego od skargi, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.