Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573571

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 5 października 2018 r.
I SA/Bd 8/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Mariusz Pawełczak po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. L. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. L. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanowił: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł na urzędowym formularzu PPF o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawca podał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną, którego miesięczny dochód wynosi (...) zł. Jako majątek wnioskodawca wskazał dom o wartości ok. (...) zł. Oświadczył, że nie posiada innych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych i innych praw majątkowych, wierzytelności oraz przedmiotów wartościowych. W rubryce zobowiązania i stałe wydatki skarżący podał: gaz (...) zł; prąd (...) zł; śmieci (...) zł; woda (...) zł; telefon (...) zł; Internet (...) zł; podatki (...) zł; jedzenie (...) zł; środki higieny (...) zł; leczenie (...) zł; spłata długów (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia (...) sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Odnosząc się do wniosku strony wskazać w pierwszej kolejności należy, że postanowieniem z dnia (...) września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę S. L. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) października 2017 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie o czym stanowi art. 194 § 1 pkt 1a p.p.s.a. Ponadto wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem art. 220 § 4 p.p.s.a. zażalenie wniesione na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi z uwagi na nieuiszczenie wpisu wolne jest od wpisu. Zatem stwierdzić należy, że na obecnym etapie postępowania skarżący nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego.

Zgodnie z art. 249a p.p.s.a., jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznanie prawa pomocy umarza się. Z uwagi na fakt, iż skarżący nie jest na obecnym etapie postępowania zobligowany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego, należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki umorzenia postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 249a p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.